Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia

všeobecné informácie:

 Zasadnutie sa koná podľa predchádzajúceho schválenia termínu a času v budove OcÚ v Starom Tekove, pokiaľ sa zastupiteľstvo nerozhodne inak.

Podľa zákona 369/1990 Zb. v znení ďalších predpisov
§ 12
(1)
... Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

 

 

 


 

Pozvánka na zasadanie 28.11.2017

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať

dňa 28. novembra (utorok) o 1700 hod.

 na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a spracovateľa návrhu na uznesenie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Starý Tekov č. 77/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Starý Tekov č. 78/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh Zloženia inventarizačných komisií k inventarizácii majetku obce Starý Tekov k 31.12.2017
 7. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 8. Interpelácia poslancov
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Ing. Peter Štefan

starosta obce

Aktuálny rok 2017

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 20.11.2017

meniny má: Félix

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

Aktuálne voľné pracovné miesta

webygroup

Úvodná stránka