Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Z histórie Starého Tekova

Pohľad do histórie obce Starý Tekov

Prídavné meno v názve obce Starý Tekov nie je nijakým azda len „epitetom ornans“. Ono je tu na zdôraznenie skutočnej starobylosti obce ležiacej na ľavom brehu Hrona asi 6 km severozápadne od okresného mesta Levice. Vykopávky svedčia, že pahorok na ktorom leží historická časť obce a jeho okolie, boli obývané už v praveku. Našli sa tu staré popolnice a na neďalekých malokozmálovských vŕškoch asi 8 km severozápadne na úpätí Štiavnického pohoria aj zostatky avarských sídlisk.

Na trachytovom pahorku vyvýšenom 10 m na okolitým terénom stál hrad, nazvaný Tekov. Podľa všetkého bol pamätníkom už Veľkomoravskej ríše. Názov Tekov pochádza z osobného mena, ktoré sa strieda v rozličných obmenách, ako Tek, Tekov, Tekus comes, Theka terra. Neskoršie meno hradu, Bors, odvodzuje slovenská etymológia od mena Borislav. Založenie hradu Tekov (maďarský, Bars) neznámy notár pripisuje Boršu.

Jeden erb z verzie viacerých erbov tekovskej stolice

Jeden erb z verzie viacerých erbov tekovskej stolice

 

Prvýkrát sa vlastný Tekov spomína v zakladajúcej listine svätobeňadického opátstva z roku 1075 ako krajina prerastená lesmi, ktoré končili pri hrade TEKOV. So zavedením župného systému rozvinul sa i tu mestský život. Listiny z r. 1270 – 79 spomínajú Starý Tekov ako privilegované mesto a jeho obyvateľov ako mešťanov. Vtedy sa stal Starý Tekov aj sídlom Tekovskej župy zahrňujúcej pôvodne oblasť dolného Hrona a Žitavy. Ako župné sídlo a dôležitý cestný uzol pri hronskom brode bolo mesto aj významným obchodným centrom. V zmysle diplomu Belu IV. z r. 1244 za každých 100 domácností bolo mesto povinné vystrojiť jedného ozbrojenca a okrem toho pre hradného grófa odvádzať jedného brava, 100 chlebov, 12 sliepok,12 mierok piva a od každej domácnosti jednu mericu obilia.

V roku 1241 Starý Tekov zničili Tatári. V obdobie medzi dvomi nadvládami (tatárskymi a tureckými) menil tekovský hrad niekoľkokrát svojich pánov. Napríklad v roku 1295 ho vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1431 vtrhli do hradu oddiely Jiskrových sirôtkov. Asi 700 bojovníkom velil Prokupek a Čepek. Turci podnikli proti Tekovu dva výpady. Prvý raz v roku 1618 kedy bol zabitý aj tekovský kapitán hradu Balassa. Druhýkrát Turci vtiahli do Tekova 19. júla 1664. Bolo to vtedy keď sa Turci vypravili asi s 30 000 vojakmi proti Leviciam, kde sa stretli v boji s cisárskym vojskom vedeným generálom De Souchesom. Pri tejto bitke, v ktorej boli Turci porazení, padol aj Štefan Koháry, hontiansky župan, podmáršál a hlavný kapitán stredoslovenských banských miest.

V roku 1331 vydal kráľ Karol Róbert pre mesto Tekov výsadnú listinu a k Tekovu pripojil dve osady. Túto listinu potvrdil 25. januára 1351 i kráľ Ludvik I. O tekovskej stolici je treba poznamenať, že nakoľko bol tekovský hrad často ohrozovaný, prenášalo sa sídlo župy do iných miest. Tak v roku 1543 boli sídlom Topolčianky a v roku 1753 Zlaté Moravce, ale aj tak bol Starý Tekov v celom stredoveku sídlom stolice a na hrade sa odbavovali všetky zasadnutia. Ešte v roku 1705 je Starý Tekov mestom s vlastnou pečaťou s kruhopisom „Barsi Varossának Pecsetje Anno 1705“.

V roku 1772 bola preložená poštová stanica z Nového Tekova do Levíc a zároveň vznikla aj nová požiadavka na zmenu trasy poštovej cesty Nitra – Vráble – Kalná – Levice. O dva roky neskoršie teda v roku 1774 bolo rozhodnuté postaviť most Medzi Veľkou a Malou Kalnicou s použitím župného mosta z chotárov Starého a Nového Tekova do chotára Veľkej Kalnice. V roku 1784 boli na novobudovaný most v Kalnej prenesené posledné časti konštrukcie mosta zo Starého Tekova a torzo zostatku po tomto moste v tom istom roku strhla a odniesla povodeň.

Revolučne roky 1848 – 1849 sa prehnali aj cez Starý Tekov a vyznačovali sa tým, že v Starom Tekove vtedy sídlilo veliteľstvo poľských revolučných vojsk generála Wysockého. V tomto období účinkoval v Starom Tekove ako kaplán Ján Palárik – slovenský národovec, národný buditeľ, spisovateľ. Bol v nemilosti maďarských úradov, lebo vraj s hurbanovskými panslávmi sa spriahol, peštiansku vládu neuznáva a slovenskú reč nielen v kostole pestuje, ale aj na páračkách, pri robote a na tanci slovensky spievať káže. Na turíčnu nedeľu 1848 maďarská garda obkolesila starotekovský kostol, ale šikovný a dôvtipný pán kaplán jej ufujazdil – preoblečený za dievku. V roku 1869 – 1871 pôsobil v Starom Tekove ako kaplán František Richard Osvald – národný buditeľ, spisovateľ, doživotný predseda Matice slovenskej.

Mesiac po zavraždení rakúsko – uhorského nasledovníka trónu Františka Ferdinanda bola vyhlásená vojna. Starý Tekov boje prvej svetovej vojny prakticky nepocítil. Účinky vojny sa však pociťovali v zhoršených hospodárskych pomeroch. Rekvirovalo sa obilie pre vojakov na fronte, odvádzali sa kone a hovädzí dobytok a prichádzal hlad. Z toho dôvodu bol zavedený aj prídelový systém. Keďže muži boli narukovaní polia museli obrábať ženy a deti. Čím ďalej tým bolo horšie a vojna nebrala konca. V bojoch prvej svetovej vojny padlo 54 starotekovčanov. Po páde monarchie bola 28. októbra 1918 utvorená Československá republika. V roku 1919 ako dozvuky I. svetovej vojny zažil aj Starý Tekov. V dňoch 9. a 10. júna 1919 prešli cez Nový Tekov a Hron do Starého Tekova jednotky 35. pluku čs. légií smerom na Levice, ktoré boli obsadené maďarskou Červenou armádou. Pri ústupe čs. legionárov späť za Hron sa jednotka Červenej armády a jej veliteľstvo dočasne utáborila v starotekovskej škole. Asi po týždni sa jednotka stiahla späť do Levíc a odtiaľ do Maďarska.

V utvorenej ČSR začal i v Starom Tekove nový život. Isteže nie všetci našli pracovnú príležitosť v blízkosti svojich rodín a tak mnohí odišli za prácou do sveta. V samotnom starotekovskom chotári začali odvodňovacie práce. Novotou bolo založenie Úverového družstva a Potravného družstva. Zvrat do kultúry bývania prinieslo zavedenie elektrického prúdu v roku 1931. Zriadili tu tiež obecnú knižnicu, opravili vtedajšiu dvojtriednu školu a už veľkou pýchou bola vybudovaná vtedajšia štvortriedna škola v r.1934.

 Škola a kostol z r. 1934

Škola a kostol z r. 1934


Takto plynul život plných 20 rokov – až do roku 1938, kedy sa začalo schyľovať k II. svetovej vojne. V tomto roku v jeseni po odtrhnutí južnej časti Slovenska a pričlenení k Maďarsku sa stal Starý Tekov pohraničnou obcou. Občania svoju príslušnosť a presvedčenie nezapreli ani počas Slovenského národného povstania. Veľa starotekovčanov sa zapojilo do partizánskeho hnutia. Mnohí sa dostali do koncentračných táborov v Kleindembachu a Falingbostele odkiaľ sa 6 nevrátili a ďalší štyria zahynuli počas SNP.

Na sklonku roku 1944 vojská II. ukrajinského frontu po oslobodení Šiah a Levíc prebili sa až na ľavý breh Hrona a v piatok 22. dec. 1944 bola oslobodená celá obec. Uprostred nej na stožiari zaviala sovietska zástava. Pravda, na začiatok nového slobodného života museli starotekovčania ešte čakať. Frontová línia sa ustálila na Hrone. Ďalšie celé tri mesiace pokračovali výbuchy. Ľudia bývali i naďalej učupení v pivniciach a v bunkroch vykopaných v pitvoroch a chyžiach. S ubiehajúcimi dňami pribúdalo ranených, zhorených domov a v dňoch 3. – 5. marca prišla najviac aj evakuácia obce. Dňa 25. marca 1945 o štvrtej ráno zahrmela delostrelecká paľba. Po štvorhodinovom „pekle“ sa vojská Sovietskej armády pohli cez Hron. Ich útok smeroval na Vráble a Nitru. Radostnejšie dni prišli až s príchodom jari. No nie celkom. Ako sa púšťali ľady, objavovali sa aj telá sovietskych vojakov. I potom neskoršie, keď sa začali obrábať polia pri dotyku s muníciou prišli o život naši spoluobčania. Iba šiestak žiak tunajšej školy František Kúdeľa, ale i dospelí občania Štefan Lecký a Jozef Kováčik. No aj tak si občania vydýchli, prestávali sa strhávať z nepokojného sna. Motykami zaťali do viníc, zacelili a obielili múry svojich príbytkov. Obrobili polia pre novú úrodu. Vrchovitou mierou pocítili, že prišla slobodná jar.

Občania začali pracovať i na vojnou poškodenej obci. V októbri 1947 slávnostne otvorili štátnu obvodnú meštiansku školu a budovu Miestneho národného výboru. V strede obci odhalili pomník padlým v I. a v II. svetovej vojne a v SNP. Udalosti vo februári 1948 priniesli zmenu aj v zložení predstavenstva obce a Miestneho národného výboru. Na čelo miestnej Správnej komisie sa dostal člen komunistickej strany. Súčasne sa vytvoril aj Akčný výbor národného frontu. V roku 1949 medzi prvými založili menšinové Jednotné roľnícke družstvo, ktoré rokmi prerástlo do celo obecného.

Ďalšie štyri desaťročia boli rokmi tzv. budovania socializmu s možnosťou prechodu do komunizmu. Idea príliš idealistická a okrem toho poznačená pečaťou zlovôle nielen jednotlivcov, ale aj politického systému. Napriek tomu, zaplatiac túto daň, bolo to polstoročie v priebehu ktorého sa obec zmenila na nepoznania v porovnaní s prvou polovicou toho istého 20. storočia. Pribudli celé nové ulice. Pribudli verejnoprospešné budovy, ustanovizne a zariadenia. Základná škola, materská škola, kultúrny dom, amfiteáter, športový štadión. Cesty, parky. Založila sa pekná tradícia konania tekovských folklórnych slávností „Tekov tancuje a spieva“

Po roku 1989 v ktorom došlo k radikálnej zmene a obratu politického systému obec pokračuje v písaní kroniky. Jej stránky sú popísané činorodými skutkami bohatými na prácu i zábavu tunajšieho obyvateľstva.

Dnes je Starý Tekov síce iba obec, ani nie s jeden a pol tisíc obyvateľmi. Obec bez niekdajšej slávy župy, erbov a rytierskych znakov, ale obec pyšná na minulosť a hrdá na prítomnosť, ktorá dokáže vytvoriť zázemie pre spokojný život svojich obyvateľov. Obec do ktorej sa radi vracajú rodáci roztrúsení po celom svete, kde mnohí z nich zastávajú, alebo zastávali dôležité pracovné a spoločenské pozície.

 


Spracoval: Ján Páleník
V Starom Tekove, január 2011


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka