Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

VZN

VZN OBCE STARÝ TEKOV č. 79/2017 o výške príspevku za stravovanie v ŠJ pri ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov od mesiaca január 2018 a ďalšie roky

Schválené: 15.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Obec Starý Tekov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.,z. z 22.5.2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 časť, 4 oddiel § 140 bod č. 9 a 10, navrhuje vydať toto všeobecne záväzné nariadenie obce vo výške príspevku za stravovanie a paušálneho príspevku na režijné náklady v ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov.

   

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE

§1

 

Toto všeobecne  záväzné nariadenie  upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v ZŠ tým, že  k úhrade nákladov na potraviny sa bude pripočítavať  príspevok na režijné náklady 1 € na mesiac.

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

 

Čl. I

PRÍSPEVOK  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU  ZA  STRAVOVANIE

§2

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2011 zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálneho príspevku na režijné náklady  na výrobu,výdaj jedál a nápojov. Taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom ZŠ a  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach môže školská jedáleň poskytovať stravovanie i cudzím osobám za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a s úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  Pre ZŠ platí v našom zariadení druhé finančné pásmo za jeden obed za jedno dieťa nasledovne:

 

Ročník 1. – 4.             0,95€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

             5. – 9.             1,01€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

 

Dospelí  :                      hodnota  stravného    1,12€ 

                                      +   réžia                          1,36€ 

                               -----------------------------------------

                                Spolu dospelí  stravník      2,48€

Vlastný dospelí stravník :  zamestnanec     hradí 45%, t.j. 1,12€

                                           Zamestnávateľ  hradí 55%, t.j. 1,36€

 

Cudzí dospelí stravník hradí celú výšku 2,48€.

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

   

Čl. II

PRÍSPEVOK  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU  ZA  STRAVOVANIE

SA NEUHRÁDZA

§3

Podľa zákona č. 544/2012 Z.z.  uhrádza za stravu do výšky 1,00€ šát, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží pracovníčke obecného úradu  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.   

 

Čl. III

ZÁVEREĆNÉ  USTANOVENIE

§4

 

Za stravovanie v ZŠ Štefana Senčíka  Starý Tekov prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa za jeden obed nasledovne:

 

Ročníky 1. – 4.                                           0,95€ + 1,00€ réžia na mesiac

               5. – 9.                                          1,01€ + 1,00€ réžia na mesiac

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca.

  

Ú Ć I N N O S Ť

§5

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

 

V Starom Tekove, dňa 24.11.2017                                                 Ing. Peter Štefan

                                                                                                              Starosta obce

 

 

Vyvesené : 27.11.2017

Zvesené :    15.12.2017    

Schválené OZ Starý Tekov dňa 15.12.2017 uznesenie č.3/26/2017                                                

príslušná legislatíva k VZN

zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších predpisov

                        § 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka