Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

VZN

VZN O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE Starý Tekov

Dátum zverejnenia návrhu: 13.3.2019

Schválené: 28.3.2019

Účinnosť: 15.4.2019

Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na základe § 4 ods. 3 písm. p/ a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto VZN:

 

Článok  I.

Úvodné ustanovenie

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

           a) pôsobnosť obce v rámci zákona o sociálnych službách

            b) poskytovanie sociálnych služieb v obci.

 

Článok II.

Poskytovanie sociálnych služieb

 

 1. Obec Starý Tekov môže v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečiť:
 1. Opatrovateľská služba
 2. Prepravná služba

 

 1. Podmienky poskytovania sociálnych služieb sú upravené v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zmluvou o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorenou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

Čl. III.

Úhrady za poskytované sociálne služby

 

 1. Prijímateľ  sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu.
 2. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou v súlade s §72 ods. 2 č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 3. Suma úhrady za sociálnu službu:
 1. Opatrovateľská služba: 1 € za hodinu poskytovanej služby.
 2. Prepravná služba: 0,30 € za km poskytovanej služby.

 

           

Čl. IV.

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

 

 1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu /§ 92 zákona o soc. službách/.
 2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1. sa podáva obci Starý Tekov.
 3. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v zmysle §13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Čl. V.

Spoločné ustanovenia

 

 1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto služby sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Občiansky zákonník v platnom znení.
 2. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.

 

 

                                                                  

Článok VI.

Záverečné ustanovenie

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Starý Tekov bolo schválené Uznesením č.    na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Starom Tekove, ktoré sa konalo dňa  a nadobúda účinnosť dňom  15.04.2019 .       

 

 

V Starom Tekove, dňa 28.03.2019

                                                                                                     ...............................

                                                                                                      Ing. Peter Štefan                                                                                                 

                                                                                                starosta obce

príslušná legislatíva k VZN

zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších predpisov

                        § 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka