Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

VZN

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Schválené: 16.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Starý Tekov v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto

 

všeobecne záväznom nariadení

                                                                

I. Časť

§1

Úvodné ustanovenie

 (1)Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu

1.elektroodpadov z domácností,

2.odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

3.použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

4.veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,

5.jedlých olejov a tukov,

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

 (2) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu

 

II. Časť

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

§ 2

Základné ustanovenia

 

 1. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
 2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu, alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 3. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 4. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 5. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 6. Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady(odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.

 

§ 3

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

 

 

 1. Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo:20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O.
 2. Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad, t.j. komunálny odpad po vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať podľa tohto VZN.
 3. Na území obce sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:
 • Fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.
 • Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce.
 1. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
 2. Zbernými nádobami určenými na zber komunálnych odpadov pre fyzické osoby v obci sú 120  litrové kuka nádoby. Zbernými nádobami určenými na zber komunálnych odpadov pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby v obci sú 120  litrové kuka nádoby a 1100 l kontajnery.
 3. Zberné 120  litrové nádoby sú vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, ktorí si ich musia zakupovať alebo obnovovať na vlastné náklady. Výška poplatku za 120 l zbernú nádobu zakúpenú na Obecnom úrade Starý Tekov je suma  podľa aktuálnej nákupnej ceny.
 4. Vlastník (správca, resp. nájomca ) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určení musí dbať, aby:
 • k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na  vhodnú manipuláciu s nádobami,
 • nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
 • nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest a pod.,
 • nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
 • nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
 1. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie nádob na vyhradené miesto.
 2. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
 3. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady ( napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.
 4. Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu  zabezpečuje na území obce výhradne organizácia, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
 5. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce, úradnej tabuli obce a formou kalendára zvozu doručený do každej domácnosti. Spravidla sa zvoz zmesového komunálneho odpadu  realizuje v dvojtýždňovom intervale.

 

§ 4

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

 

 1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo: 20 03 08 - drobný stavebný odpad - O.
 2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
 3. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku   
 4. Drobný stavebný odpad vzniká občanovi pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré, nie je potrebné ohlásenie a sú to najmä:

a)    opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

b)    opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladových stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

c)    údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

d)    výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske a natieračské práce.

 1. Ak nie je možné drobný stavebný odpad znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
 2.  Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov.
 3. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 4.  Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom, občan môže drobný stavebný odpad odovzdať na dočasnom zbernom mieste do kontajnera vyčleneného na drobný stavebný odpad, ktorý bude umiestnený na uzavretom mieste určenom obcou. Pracovník Obce Starý Tekov  určí váhu drobného stavebného odpadu podľa prepočítavacej tabuľky, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia. a občan zaplatí miestny poplatok za drobný stavebný odpad podľa určenej sadzby.
 5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob a to určených na zmesový

komunálny odpad, alebo ukladať na iné miesto ako je uvedené v tomto VZN.

 1. Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu – občana vykonáva

právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o drobný stavebný odpad, ale

                      o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu               

                      vykonáva.

 1. Pokiaľ celkové množstvo, alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného odpadu (úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zriaďovacích predmetov ako sú umývadlá, toalety), stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.) neumožňuje jeho zber spôsobom uvedeným v predchádzajúcich bodoch, sú jeho pôvodcovia povinní si objednať veľkoobjemový kontajner u zberovej spoločnosti.

 

 

III. Časť

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

 

§ 5

 1. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
 • sklo
 • papier,
 • plast,
 • kov,
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa §81 odsek 21 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
 • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 • jedlé oleje  z domácností,
 • elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátorov, automobilové batérie a akumulátory,
 • veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami, a zdravotnícke pomôcky,
 • odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
 • objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín
 1. Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa tohto nariadenia.

 

 

§6 

Nakladanie s objemovým odpadom

 

 

 1. Objemové odpady sa zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čislo:
 • 200307 – objemový odpad –O
 1. Objemový odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaný na území obce (napr. starý nábytok, koberce....)
 2. Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne.

Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach určených obcou.

 1. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemového odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania (zverejnenie na webovom sídle obce, úradnej tabuli a informovanie prostredníctvom miestneho rozhlasu).

 

 

 

§ 7

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

 

 1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
 2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. ).
 3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností alebo na verejné priestranstvá obce.  
 4. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
 5. Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (zverejnenie na webovom sídle obce, úradnej tabuli a informovanie prostredníctvom miestneho rozhlasu).

 

 

§ 8

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, plastov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)

 

 1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša

 (od 1.7. 2016) organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

 1. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.
 2. Triedený zber odpadov z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, sa uskutočňuje prostredníctvom vriec, mobilného zberu. Obec určuje na triedený zber papiera modré vrecia.
 3. Zber odpadov prostredníctvom vriec, mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. 
 4. Papier - Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 1. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do vriec na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
 2. Triedený zber odpadov z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa uskutočňuje prostredníctvom vriec, mobilného zberu. Obec určuje na triedený zber plastov žlté vrecia.
 3. Zber odpadov prostredníctvom vriec, mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. 
 4. Plasty - Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 1. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
 2. Triedený zber odpadov zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje prostredníctvom vriec, mobilného zberu. Obec určuje na triedený zber skla zelené vrecia.
 3. Zber odpadov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
 4. Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,  sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 1. Triedený zber odpadov z kovových obalov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 40 - kovy – O, sa uskutočňuje prostredníctvom vriec, mobilného zberu. Obec určuje na triedený zber kovov červené vrecia.
 2. Zber odpadov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť
 3. Kovy - Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 1. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
 2. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby použijú typ zberných nádob po dohode so zberovou spoločnosťou, pričom sa triedia rovnaké zložky komunálneho odpadu ako v prípade fyzických osôb - občanov.
 3. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce a vo forme kalendára zvozu ho dostane každá domácnosť.
 4. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. neoprávnení výkupcovia a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a zároveň zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

 

 

§ 9

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

 1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad pre účely tohto nariadenia je :
  1. -biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je právnická osoba- prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania,
  2. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov
  3. jedlé oleje  z domácností
 2. Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže čestným prehlásením občanov , že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
 3. Každý pôvodca je povinný triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho kompostovanie vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch, alebo na vlastné náklady odviesť na zberné miesto určené obcou. BRKO zo záhrad a parkov (ako sú listy a kvety) je možné vyviesť na úložisko-kompostovisko (bývalé hnojisko RD Starý Tekov) nachádzajúce sa pri ceste na Hornú Seč.
 4. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
 5. Zber, prepravu a zhodnotenie BRKO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene alebo údržby zelene vrátane parkov a cintorínov z pozemkov obce zabezpečuje obec ako správca verejnej zelene.
 6. Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
 7. Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.
 8. Občania majú možnosť jedlé oleje bezplatne odovzdať na mieste určenom obcou.
 9. Tento odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

 

 

 

§ 10

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

 

 1.  Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
 2.  Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.
 3.  Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
 4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
 5.  Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
 6.  Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
 7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
 8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
 9. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
 10. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
 11. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

 

§11

Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov.

 

 1.  Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre elektroodpady, batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, batériami a akumulátormi oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.
 2.   Medzi elektroodpady patria: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.
 3.  Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení, použitých prenosných batérií a akumulátorov, alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov z domácností.
 4.  Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území obce.
 5.  Elektroodpad, batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.
 6.  Občania môžu elektroodpad, akumulátory a batérie bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni.
 7.  Zakazuje sa odovzdať elektroodpad, batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

§12

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

 

 1.   Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
 2.  Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
 3.  Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.

 

 

 

 

§ 13

 Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp

 

 1.  Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

 

 

§ 14

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

 

 1.  Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
 2. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

 

 

IV. Časť

§ 15

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 

 1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
 2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce Starý Tekov, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, e-mailom na info@starytekov.sk, telefonicky na čísle 036/ 6311 019.
 3.  Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Levice.

 

 

V. Časť

§16

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
 2. Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Starý Tekov zverejní obec Starý Tekov na svojom webovom sídle : www.starytekov.sk
 3. Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Starý Tekov stanovuje obec v osobitnom VZN obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 4. Toto všeobecne záväzné nariadenie č 74/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Starý Tekov  na svojom zasadnutí dňa  16.decembra 2016 uznesením č.5/17/2016.
 5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

 

 

 

V Starom Tekove  01. decembra 2016                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .................................................

                                                                                                           Ing. Peter Štefan

                                                                                                       starosta obce Starý Tekov

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 01.12.2016

Zvesené dňa : 16.12.2016

príslušná legislatíva k VZN

zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších predpisov

                        § 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka