Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Oficiálna webová stránka obce

Výzva na predloženie ponukyVytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou – postup podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „ZVO“)

Detské ihrisko obce Starý Tekov

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 


Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa:   Obec Starý Tekov

Sídlo:                                            Obecný úrad Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

IČO:                                              00307483

Tel.:                                              036 63 11 194

E-mail:                                          starosta@starytekov.sk  

 

 1. Miesto predloženia / doručenia ponuky: Obecný úrad Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ponuky je možné predložiť aj elektronicky, podpísané, opečiatkované a naskenované na adresu kontaktnej osoby: starosta@starytekov.sk  

 

 1. Predmet obstarávania:                              Detské ihrisko obce Starý Tekov

 

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:       Zmluva o dielo

 

 1. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):        Detské ihrisko obce Starý Tekov

          KOMBINOVANÁ OCEĽOVÁ ZOSTAVA HRAD s tobogánom

          Požadované rozmery zariadenia:   444 x 702 x 500 cm           

          Bezpečnostná plocha: 851 x 1020 cm

          HIC: 270 cm

          Platné normy: EN 1176

 

          Zariadenie  určené pre všetky verejné priestranstvá pre deti vo veku 3 - 12 rokov

Materiálové zloženie: Konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej  PE náterom odolnému voči UV žiareniu, vodovzdorné HLP protišmykové dosky, UV stabilné HDPE, HPL plasty  (steny šmýkačky, tobogán, zábrany a pod.),  nerezový plech šmýkačky, nerezová podporná konštrukcia a spojovací materiál. Trvácne PP laná s oceľovými jadrami a polyamidové doplnky. 

 

Herné zariadenie je dizajnom (tvar a grafické prevedenie zábran, vlajky a pod.) a priestorovým usporiadaním  navrhnuté ako HRAD. Na prvú plošinu je prístup po schodíkoch a lezeckom prvku - horizontálna tyč. Z tejto časti "hradu" vo výške 90cm vedie šmýkačka. Na prvú medziplošinu sa je možné dostať  po schodíkoch (z prvej plošiny) a poloblúkovej lezeckej lanovej stene. Na druhú medziplošinu "vstup do hradu" sa je možné dostať po schodíkoch z prvej medziplošiny. Vrchnú časť hradu tvoria plošiny v rôznych výškach. Z jednej vedie veľký tobogán. Herné zariadenie obsahuje množstvo malých herných a edukačných prvkov ako tabule BLUDISKÁ, hra PIŠKOVORKY a STOLÍK  pod plošinou.

Ak sa v zadávacej dokumentácií uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov (min. predložiť technickú kartu k hernému  zariadeniu  - obrázok, rozmery zariadenia, bezpečnostná plocha, kritická výšku pádu, vzťahujúce sa normy, nosnosti, informácie o použitých materiáloch, kotvení zariadenia a pod.).

O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Možný ekvivalent +/-5% z uvedených požadovaných rozmerov herného prvku. 

 Predmet zákazky v zmysle výkazu výmer v prílohe.

 

 1. Kód CPV:            37535200-9  Zariadenie ihrísk

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:           18 820,00 € bez DPH

 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Starý Tekov, okres Levice, Nitriansky kraj

 

 1. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 5 mesiacov po vyzvaní na dodanie diela.

 

 1. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky tvoria prílohu nasledovne: a) výkaz výmer

 

 1. Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MAS OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry a z vlastných zdrojov obce. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.

 

 1. Lehota na predloženie ponuky:  do 16.10.2019 do 10:00 hod

 

 1. Spôsob predloženia ponuky:  poštou, osobne s označením „Detské ihrisko obce Starý Tekov NEOTVÁRAŤ“ alebo Ponuky je možné predložiť aj elektronicky, podpísané, opečiatkované a naskenované na adresu kontaktnej osoby: starosta@starytekov.sk s označením predmetu „Detské ihrisko obce Starý Tekov“.

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  Najnižšia cena

 

Spôsob hodnotenia:  

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

 

 1. Pokyny na zostavenie ponuky:  Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe v jednom originálnom vyhotovení.

Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku. 

 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje

 1. Identifikačné údaje uchádzača:  vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen.

 

 1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe 2 týchto súťažných podkladov

 

 1. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO.

- doklad uchádzač nemusí predložiť, podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ  získa údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu

 

 1. Vyplnený výkaz výmer verejného obstarávateľa (rozpočet uchádzača)

 

 1. Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy 3, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami súťaže. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

 

 1. Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy 4, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní  

 

 1. Minimálne 2 referencie alebo dôkaz o plnení za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote minimálne 12 000,- eur bez DPH za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky  sa považujú práce na výstavbe alebo rekonštrukcii stavby s hernými  zariadeniami v zmysle normy EN 1176. 

 

 1. Kópie certifikátov alebo iných dokumentov preukazujúcich súlad herného zariadenia s normou EN 1176 vydaných európskou notifikovanou/autorizovanou osobou.

 

 1. Vizualizáciu riešenia ihriska podľa zadania (3D grafický návrh, prípadne fotografiu)

 

 1. Ponuku záručného/pozáručného servisu  a technickej podpory.

 

Verejný obstarávateľ vyzve po vyhodnotení ponúk úspešného uchádzača aby do 3 pracovných dní predložil doklady ako sú podľa písmen g) až j) v prípade, ak nebudú súčasťou cenovej ponuky. V prípade, že predložené doklady nepreukážu požadované plnenie v zmysle zadania, ponuka bude z ďalšieho procesu vylúčená a na predloženie dokladov bude vyzvaný druhý uchádzač v poradí.

 

 1. návrh Zmluvy o dielo vypracovaný podľa prílohy tejto výzvy predloží len víťazný uchádzač podľa pokynov verejného obstarávateľa.

 

 1. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Peter Štefan - kontaktná osoba na verejné obstarávanie

Tel.:           0905 625 716

Mail:         starosta@starytekov.sk              

 

 1. Uplatnenie sociálneho aspektu: Návrh zmluvy obsahuje požiadavku verejného obstarávateľa na uplatnenie sociálneho aspektu v článku 12 nasledovne:  

V prípade, že zhotoviteľ počas realizácie dodávateľských prác bude mať nedostatočné kapacity, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov minimálne dve osoby spĺňajúce nasledovné predpoklady: 

 1. sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho inak neprijateľné.

    

 

Starý Tekov, dňa 8.10.2019      

                 

                Ing. Peter Štefan

                  starosta obce


 
 

Kultúra a šport

20.10.2019   14:00

Dom kultúry Starý Tekov

Sladké spomienky

plagat_pecenie.jpg

Miestny odbor Matice slovenskej v Starom Tekove Vás pozýva na súťaž o najlepšie pripravený zákusok podľa tradičných, aj menej tradičných receptov - Sladké spomienky.
Príďte s nami stráviť príjemné popoludnie, zamaškrtiť si a zahlasovať za ten najchutnejší koláč.
Súťažíme o hodnotné pomôcky do kuchyne.
Vaše súťažné výrobky môžete priniesť v čase medzi 12:00 - 13:30, odporúčame nakrájať na menšie kúsky.
Bližšie info u p. Márie Trhanovej na tel. 0907 755 168.


 

Kultúra a šport

20.10.2019   14:00

obfzlevice.png

Starý Tekov - Nový Tekov

12. kolo MEVASPORT LIGA - VI. liga - ObFZ Levice

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na 12. kolo VI. ligy vo futbale mužov. Starý Tekov odohrá zápas 20. októbra 2019 o 14:00 s Novým Tekovom.


 

Oznamy

ADAGIO hudobná škola - Starý TekovVytlačiť
 

Hudobná škola v Starom Tekove už otvorila výučbu prípravnej hudobnej výchovy pre deti od 5 do 8 rokov.

Výučba bude prebiehať v priestoroch Základnej školy Štefana Senčíka – v obci Starý Tekov.

Učiteľ hudby, Mgr. Nuno Figueiredo, vyučuje každú sobotu v týždni – v rozsahu:

 

1 vyučovacia hodina v týždni, a to v čase:

Deti od 5 do 6 rokov - od 09:00 do 09:45 hod.

Deti od 7 do 8 rokov - od 09:50 do 10:35 hod.

V prípade väčšieho záujmu, budú otvorené aj ďalšie triedy s výučbou v nasledujúcich hodinách.

 

V rámci štúdia budú záujemcovia absolvovať kurzy:

* Prípravná hudobná výchova (PHV / Hudobná teória).

* Komorná hudba (KH / Hra na hudobnom nástroji - individuálne aj skupinovo).

 

Výučba prípravnej hudobnej výchovy (PHV), bude prebiehať v skupine s cca 10 deťmi.

Súčasne sa budú učiť hrať aj na Orfových nástrojoch (KH), čo sú najmä malé bicie nástroje (perkusie) aj melodické perkusie (zvonkohry, xylofóny, metalofóny), na ktorých spolu s flautami a sláčikovými nástrojmi budú sprevádzať detský spev a tanec.


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (14.10.2019 - 20.10.2019)


 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na 2. POLROK 2019: 

07/2019
08.07. plasty, kov
 
08/2019 
09.08. plasty, kov
 
09/2019
05.09. papier
06.09. plasty, kov
10/2019
10.10. plasty, Kov
 
11/2019
11.11. plasty, kov
 
12/2019
05.12. papier
09.12. plasty, kov

 

Prosíme občanov, aby na sklo používali 1100 l zelené nádoby rozmiestnené po obci.

 

separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Beseda policajného zboru s dôchodcami

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 

Ďalšie fotogalérie

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka