Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

VZN

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE STARÝ TEKOV č. 81/2018 o určení názvu ulice „Ulica Andreja Chudobu“

Schválené: 10.5.2018

Vyhlásené: 14.5.2018

Účinnosť: 29.5.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Starý Tekov na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/ a podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce.

 

Čl. I

Úvodné ustanovenie

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce /ďalej len nariadenie/ je určenie názvu ulice v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

 

Čl. II

Názov ulice

 

  1. Na základe realizácie novej individuálnej výstavby rodinných domov obce Starý Tekov v časti „Vranie diely“, vznikla nová ulica, ktorá sa nachádza na pozemku registra „C“, parc. č. 2151/8, v katastrálnom území Starý Tekov. Pre účely označenia novovytvorenej ulice sa určuje nasledovný názov: „Ulica Andreja Chudobu
  2. Nová ulica uvedená v čl. II ods. 1 tohto nariadenia je vyznačená v mapovej prílohe tohto nariadenia.

 

Čl. III

Záverečné ustanovenia

 

  1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 81/2018 bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Starý Tekov dňa 20.04.2018.
  2. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Starý Tekov dňa 10.05.2018 uznesením č. 7/28/2018

Vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce www.starytekov.sk dňa 14.05.2018 a nadobúda účinnosť dňom 29.05.2018.

 

 

 

V Starom Tekove 14.05.2018

 

 

                                                                                                                     Ing. Peter Štefan

                                                                                                                       starosta obce

príslušná legislatíva k VZN

zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších predpisov

                        § 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka