Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

VZN

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE STARÝ TEKOV Č. 3/2019 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI MŠ STARÝ TEKOV na školský rok 2019/2020 od 1.9.2019 a ďalšie roky

Dátum zverejnenia návrhu: 21.6.2019

Schválené: 11.7.2019

Účinnosť: 1.9.2019

Obec Starý Tekov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. z 22. 5. 2008 o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 časť, 4 oddiel 

§ 140 bod č. 9 a 10, navrhuje vydať toto všeobecne záväzné  nariadenie obce vo výške príspevku za stravovanie v MŠ Starý Tekov.

                                        ZÁKLADNÉ   USTANOVENIE

                                                             § 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v MŠ Starý Tekov, zriadenej obcou. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakterstických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.

                                                         Čl. I

      PRÍSPEVOK  ZáKONNÉHO  ZÁSTUPCU  ZA  STRAVOVANIE  SA UHRÁDZA

                                                             § 2

Podľa  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 9. 2019  zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií.

Pre MŠ platí v našom zariadení druhé  finančné pásmo za jeden celý deň za jedno dieťa nasledovne:

Desiata                                               0,36€

Obed                                                  0,85€

Olovrant                                             0,24€

                                          ---------------------------

                         Spolu                        1,45€ 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

                                                       

                         

                                                           Čl. II.

      PRÍSPEVOK  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE  SA     

                                                    NEUHRÁDZA                                                                       

                                                             § 3

Podľa   zákona č. 544/2010  Z.z.  platné od 1.1.2011 uhrádza za stravu vo výške 1,20€  štát :

a/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží vedúcej ŠJ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi,

b/ dieťa je v predškolskom veku.    

                                                              Čl. III .

                                          

                                         ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIE  

                                            

                                                               § 4

Za stravovanie počas pobytu v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa za jeden celý deň nasledovne:

Desiata                                                     0,36€

Obed                                                        0,85€

Olovrant                                                   0,24€

                                             -------------------------------

                                           Spolu            1,45€

Dospelí stravníci:                                    1,33€   + zamestnávateľ prispieva 1,64€  = 2,97€

Ak zákonný zástupca neodhlási dotovanú stravu deň vopred, uhrádza stravu v plnej výške.

Príspevok na stravu sa uhrádza vopred do 25. dňa  predchádzajúceho mesiaca.

Dieťa, ktoré v predškolskom veku  má diétu a rodič predloží doklad od odborného lekára zriaďovateľovi MŠ, má nárok na vyplatenie dotácie.  

                                                        ÚČINNOSŤ

                         

                                                                § 5  

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019 .   

                                     

V Starom Tekove, dňa 11.7.2019

                                                                                                     Ing. Peter Štefan

                                                                                                       Starosta obce  

príslušná legislatíva k VZN

zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších predpisov

                        § 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka