Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Oficiálna webová stránka obce

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Žiadateľ          : Západoslovenská distribučná, a.s.

  IČO: 36 361 518

so sídlom        : Čulenova 6, 816 47 Bratislava

v konaní zastúpený

                        : Vranie diely, s.r.o. v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou – konateľkou

                           IČO: 50209582      

so sídlom        :  Československej armády 29, 934 01 Levice

 

požiadal dňa   : 17.6.2019 o vydanie stavebného povolenia  na časť stavby:

 

„Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely II. etapa“.

 

ktorej účelom je realizácia technickej infraštruktúry pre plánovanú individuálnu výstavbu rodinných domov /IBV/ v obci Starý Tekov, časť Vranie diely v počte 22 ks rodinných domov v 2. etape výstavby, v rozsahu členenia povoľovanej časti stavby na:

Stavebné objekty:    

 • SO 07 – Rozvod NNk pre novú zástavbu - realizácia elektroenergetických zariadení v obci Starý Tekov, s cieľom zabezpečenia  dodávky el. energie pre navrhovanú výstavbu nových rodinných domov,

v nasledovnom rozsahu:

 • Nové NN 1 kV káblové vedenia  NAYY-J,  4 x 240 mm 2 , dĺžka  trasy 515 m, s napojením v novej TS 0065-015 z vývodov č. 6,7 po istiace skrine č. 65-310, 65-309, 65-308. 65-307, 65-306, 65-305,
 • Istiace skrine NN od spoločnosti HASMA 11 ks typu:
 • SR5 DINO vv 2x400/4x160 P2 č. 65-307, 65-308, 65-309 – 3 ks nové,
 • SR8 DIN1 vv 3x400/6x160 P2 č. 65-306, 65-310 – 2 ks nové,
 • SR8 DIN1 vv 3x400/6x160 P2 č. 65-305 – 1 ks výmena existujúcej,

 

v kat. území: Starý Tekov, v obci: Starý Tekov,

 

2151/64, 2151/32, 2151/33, 2151/8, 2151/27, 2151/115, 2151/116, 2151/29 /stav C-KN/ - líniová stavba.

 

Obec Starý Tekov, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

            Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

                                            

                                                          

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

                                                                           starosta obce

                                                                      

 

Oznámenie sa doručí:

 1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v konaní zastúpená spoločnosťou Vranie diely, s.r.o., Českoslov. armády 29, 934 01 Levice
 2. Obec Starý Tekov v zastúpení starostom Ing. Petrom Štefanom, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
 3. Vranie diely, s.r.o., Českoslov. armády 29, 934 01 Levice v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou – konateľkou
 4. BAUrealing s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
 5. Ing. Georgína Cigáňová, 951 43 Jelšovce 354
 6. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 7. Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nitra, OZ Levice, Ludanská 4, Levice
 8. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
 9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 10. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice
 11. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
 12. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Ľudovíta Štúra 53, 934 03 Levice
 13. Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor, Dopravná 14, 934 03 Levice
 14. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7,  Levice
 15. Reg. správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
 16. Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Ľ. Štúra 51, Levice
 17. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8,  949 01 Nitra

 

 1. Ostatným verejnou vyhláškou:

Na úradnej tabuli:

           Obce Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

 

Toto oznámenie podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vybavuje: Ing. Vladislav Kupča

Telefón   : 036/6348378


 
 

Kultúra a šport

20.10.2019   14:00

Dom kultúry Starý Tekov

Sladké spomienky

plagat_pecenie.jpg

Miestny odbor Matice slovenskej v Starom Tekove Vás pozýva na súťaž o najlepšie pripravený zákusok podľa tradičných, aj menej tradičných receptov - Sladké spomienky.
Príďte s nami stráviť príjemné popoludnie, zamaškrtiť si a zahlasovať za ten najchutnejší koláč.
Súťažíme o hodnotné pomôcky do kuchyne.
Vaše súťažné výrobky môžete priniesť v čase medzi 12:00 - 13:30, odporúčame nakrájať na menšie kúsky.
Bližšie info u p. Márie Trhanovej na tel. 0907 755 168.


 

Kultúra a šport

19.10.2019   14:00

zsfz.jpg

Kozárovce - Starý Tekov

12. kolo IV. liga D U19 sk. JV ZsFZ

Tím dorastencov Starého Tekova odohrá zápas 12. kola IV. ligy D U19 sk. JV ZsFZ 19. októbra 2019 o 14:00 v Kozárovciach.


 

20.10.2019   14:00

obfzlevice.png

Starý Tekov - Nový Tekov

12. kolo MEVASPORT LIGA - VI. liga - ObFZ Levice

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na 12. kolo VI. ligy vo futbale mužov. Starý Tekov odohrá zápas 20. októbra 2019 o 14:00 s Novým Tekovom.


 

Oznamy

ADAGIO hudobná škola - Starý TekovVytlačiť
 

Hudobná škola v Starom Tekove už otvorila výučbu prípravnej hudobnej výchovy pre deti od 5 do 8 rokov.

Výučba bude prebiehať v priestoroch Základnej školy Štefana Senčíka – v obci Starý Tekov.

Učiteľ hudby, Mgr. Nuno Figueiredo, vyučuje každú sobotu v týždni – v rozsahu:

 

1 vyučovacia hodina v týždni, a to v čase:

Deti od 5 do 6 rokov - od 09:00 do 09:45 hod.

Deti od 7 do 8 rokov - od 09:50 do 10:35 hod.

V prípade väčšieho záujmu, budú otvorené aj ďalšie triedy s výučbou v nasledujúcich hodinách.

 

V rámci štúdia budú záujemcovia absolvovať kurzy:

* Prípravná hudobná výchova (PHV / Hudobná teória).

* Komorná hudba (KH / Hra na hudobnom nástroji - individuálne aj skupinovo).

 

Výučba prípravnej hudobnej výchovy (PHV), bude prebiehať v skupine s cca 10 deťmi.

Súčasne sa budú učiť hrať aj na Orfových nástrojoch (KH), čo sú najmä malé bicie nástroje (perkusie) aj melodické perkusie (zvonkohry, xylofóny, metalofóny), na ktorých spolu s flautami a sláčikovými nástrojmi budú sprevádzať detský spev a tanec.


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (14.10.2019 - 20.10.2019)


 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na 2. POLROK 2019: 

07/2019
08.07. plasty, kov
 
08/2019 
09.08. plasty, kov
 
09/2019
05.09. papier
06.09. plasty, kov
10/2019
10.10. plasty, Kov
 
11/2019
11.11. plasty, kov
 
12/2019
05.12. papier
09.12. plasty, kov

 

Prosíme občanov, aby na sklo používali 1100 l zelené nádoby rozmiestnené po obci.

 

separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Beseda policajného zboru s dôchodcami

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 

Ďalšie fotogalérie

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka