Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Žiadateľ          : Západoslovenská distribučná, a.s.

  IČO: 36 361 518

so sídlom        : Čulenova 6, 816 47 Bratislava

v konaní zastúpený

                        : Vranie diely, s.r.o. v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou – konateľkou

                           IČO: 50209582      

so sídlom        :  Československej armády 29, 934 01 Levice

 

požiadal dňa   : 17.6.2019 o vydanie stavebného povolenia  na časť stavby:

 

„Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely II. etapa“.

 

ktorej účelom je realizácia technickej infraštruktúry pre plánovanú individuálnu výstavbu rodinných domov /IBV/ v obci Starý Tekov, časť Vranie diely v počte 22 ks rodinných domov v 2. etape výstavby, v rozsahu členenia povoľovanej časti stavby na:

Stavebné objekty:    

 • SO 07 – Rozvod NNk pre novú zástavbu - realizácia elektroenergetických zariadení v obci Starý Tekov, s cieľom zabezpečenia  dodávky el. energie pre navrhovanú výstavbu nových rodinných domov,

v nasledovnom rozsahu:

 • Nové NN 1 kV káblové vedenia  NAYY-J,  4 x 240 mm 2 , dĺžka  trasy 515 m, s napojením v novej TS 0065-015 z vývodov č. 6,7 po istiace skrine č. 65-310, 65-309, 65-308. 65-307, 65-306, 65-305,
 • Istiace skrine NN od spoločnosti HASMA 11 ks typu:
 • SR5 DINO vv 2x400/4x160 P2 č. 65-307, 65-308, 65-309 – 3 ks nové,
 • SR8 DIN1 vv 3x400/6x160 P2 č. 65-306, 65-310 – 2 ks nové,
 • SR8 DIN1 vv 3x400/6x160 P2 č. 65-305 – 1 ks výmena existujúcej,

 

v kat. území: Starý Tekov, v obci: Starý Tekov,

 

2151/64, 2151/32, 2151/33, 2151/8, 2151/27, 2151/115, 2151/116, 2151/29 /stav C-KN/ - líniová stavba.

 

Obec Starý Tekov, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

            Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

                                            

                                                          

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

                                                                           starosta obce

                                                                      

 

Oznámenie sa doručí:

 1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v konaní zastúpená spoločnosťou Vranie diely, s.r.o., Českoslov. armády 29, 934 01 Levice
 2. Obec Starý Tekov v zastúpení starostom Ing. Petrom Štefanom, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
 3. Vranie diely, s.r.o., Českoslov. armády 29, 934 01 Levice v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou – konateľkou
 4. BAUrealing s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
 5. Ing. Georgína Cigáňová, 951 43 Jelšovce 354
 6. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 7. Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nitra, OZ Levice, Ludanská 4, Levice
 8. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
 9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 10. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice
 11. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
 12. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Ľudovíta Štúra 53, 934 03 Levice
 13. Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor, Dopravná 14, 934 03 Levice
 14. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7,  Levice
 15. Reg. správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
 16. Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Ľ. Štúra 51, Levice
 17. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8,  949 01 Nitra

 

 1. Ostatným verejnou vyhláškou:

Na úradnej tabuli:

           Obce Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

 

Toto oznámenie podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vybavuje: Ing. Vladislav Kupča

Telefón   : 036/6348378


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka