Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Vytlačiť
 

Žiadateľ          : Vranie diely, s.r.o. v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou – konateľkou

                           IČO: 50209582      

so sídlom        :  Československej armády 29, 934 01 Levice

 

požiadal dňa   : 12.6.2019 o vydanie stavebného povolenia  na časť stavby:

 

„Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely II. etapa“.

 

ktorej účelom je realizácia technickej infraštruktúry pre plánovanú individuálnu výstavbu rodinných domov /IBV/ v obci Starý Tekov, časť Vranie diely v počte 22 ks rodinných domov v 2. etape výstavby, v rozsahu členenia povoľovanej časti stavby na:

Stavebné objekty:    

  • SO 02.02 – Chodníky,
  • SO 03 – Rozšírenie STL distribučného plynovodu
  • SO 06 – Dažďová kanalizácia,
  • SO 09 – Rozvod verejného osvetlenia,
  • SO 11.01-22 – Prípojky kanalizácie,
  • SO 12.01-22 – Prípojky vodovodu,
  • SO 13.01-22 – STL pripojovacie plynovody,
  • SO 14.01-22 – Prípojky elektrickej energie,

v kat. území: Starý Tekov,          v obci: Starý Tekov,

 

na pozemkoch parc.č.: 2151/29, 2151/72, 2151/74, 2151/76, 2151/78, 2151/80, 2151/82, 2151/84, 2151/86, 2151/88, 2151/90, 2151/92, 2151/94, 2151/96, 2151/98, 2151/100, 2151/102, 2151/104, 2151/106, 2151/108, 2151/110, 2151/112, 2151/114,  2151/8 /stav C-KN/. 

2

 

Uvedeným dňom bolo stavebné konanie začaté.

                                         

Obec Starý Tekov, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

            Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

            Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

            K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

            V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice.

                                             

                                                          

                                                                                                                      Ing. Peter Štefan

                                                                                                                         starosta obce                                                                                


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka