Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadanie 28.11.2017

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať

dňa 28. novembra (utorok) o 1700 hod.

 na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a spracovateľa návrhu na uznesenie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Starý Tekov č. 77/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Starý Tekov č. 78/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh Zloženia inventarizačných komisií k inventarizácii majetku obce Starý Tekov k 31.12.2017
 7. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 8. Interpelácia poslancov
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Ing. Peter Štefan

starosta obce

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STARÝ TEKOV Č. 78/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

     Obec Starý Tekov  v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4,5 a 6, § 8 ods.2 a 4, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17 ods.2,3,4 a 7, § 98, § 98b  ods. 5, § 99e ods.9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení  neskorších predpisov     u s t a n o v u j e
§ 1
 Z Á K L A D N É     U S T A N O V E N I E
 
Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona  č. 369/1990   Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o ,  že v nadväznosti na §98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   v znení neskorších predpisov     u k l a d á    s   účinnosťou od     01.januára 2018 nasledovné miestne dane :  
daň z nehnuteľnosti daň za psa daň za užívani ...viac...

Zverejnené 7.11.2017 -MK-


 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Starý Tekov č. 77/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona
č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa XXX na tomto všeobecne záväznom nariadení
 č. 77/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :
 
§1 Predmet úpravy
1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k obci Starý Tekov elektronicky, ako aj vybrané n ...viac...

Zverejnené 7.11.2017 -MK-


 

Krajinárska štúdia – Náhradná výsadba v areáli kostola v Starom Tekove

OBSAH: 
1.  Základné informácie o krajinnom priestore 
2.  Identifikácia vizuálnych znakov krajiny – krajinný obraz 
3.  Vizuálne vlastnosti krajinného priestoru 
4.  Riziká zániku významných znakov 
5.  Odôvodnenie opodstatnenia výrubu uvažovaných drevín; 
6.  Návrh náhradnej výsadby;

ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 
1.  Názov: Obec Starý Tekov 
2.  Identifikačné číslo:  00 307 483 
3.  Sídlo:  Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov 
4.  Zástupca navrhovateľa: Ing. Peter Štefan – starosta obce 

NÁZOV: „Štúdie náhradnej výsadby v areály kostola v Starom Tekove“ 

Základné údaje o pozemku: 
1.  Kraj: Nitriansky 
2.  Okres: Levice 
3.  Obec, mesto: Starý Tekov 
4.  Katastrálne územie: Starý Tekov 
5.  Parcela číslo: 528/49 
6.  Druh pozemku : ostatná plocha 

Vypracovali: 
Ing. Dušan Daniš, PhD.  – Levická záhradnícka, s.r.o., Katedra plánovania a tvorby krajiny, Technick ...viac...

Zverejnené 6.11.2017 -MK-


 

Verejná vyhláška - výzva/oznámenie o vstupe

Vlastníci nehnuteľností, spoločnosť Zelená Dolina, s.r.o., v súlade s Rámcovou dohodou č. 35/2017 zo dňa 16.12.2016 pre NN vedenia v doméne Levice poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie a výkon činností v energetike, najmä však na distribúciu elektriny, si Vás dovoľuje osloviť v súlade s §11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike s výzvou na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vašom vlastníctve a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.
Plné znenie v priloženom pdf súbore.
viac...

Zverejnené 25.10.2017 -MK-


 

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 20.11.2017

meniny má: Félix

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

Aktuálne voľné pracovné miesta

webygroup

Úvodná stránka