Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE STARÝ TEKOV č. 81/2018 o určení názvu ulice „Ulica Andreja Chudobu“

Obecné zastupiteľstvo obce Starý Tekov na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/ a podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce.
 
Čl. I
Úvodné ustanovenie
 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce /ďalej len nariadenie/ je určenie názvu ulice v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
 
Čl. II
Názov ulice
 
Na základe realizácie novej individuálnej výstavby rodinných domov obce Starý Tekov v časti „Vranie diely“, vznikla nová ulica, ktorá sa nachádza na pozemku registra „C“, parc. č. 2151/8, v katastrálnom území Starý Tekov. Pre účely označenia novovytvorenej ulice sa určuje nasledovný názov: „Ulica Andreja Chudobu“ Nová ulica uvedená v čl. II ods. 1 tohto nariadenia je vyznačená v mapovej prílohe tohto nariadeni ...viac...

Zverejnené 20.4.2018 -MK-


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby a odstránení stavby

Žiadateľ Obec Starý Tekov požiadal dňa 10.4.2018 o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: "Chodník - Ul. Družstevný rad, Starý Tekov", ktorej účelom je realiácia chodníka pre peších v obci Starý Tekov situovanom v zelenom pásme popri regionálnej komunikácii č. 1545 Tlmače - Hronské Kľačany v celkovej dĺžke 233 m, v rozsahu členenia líniovej stavby na:
Stavebné objekty:
- SO 01 - Chodník - ul. Družstený rad, Starý Tekov, v kat. území Starý Tekov, v obci Starý Tekov, na pozemkoch parc. č. 528/1 (stav C-KN).
Celý text verejnej vyhlášky v priloženom pdf súbore.
viac...

Zverejnené 16.4.2018 -MK-


 
Súbor na stiahnutie verejna_vyhlaska.pdf verejna_vyhlaska.pdf (271 kB)

Oznámenie o zmene navrhovovanej činnosti

Oznámenie o zmene navrhovovanej činnosti v súlade s prílohou č. 8 a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I. Údaje o navrhovateľovi
Názov: Slovenské elektrárne, a.s.
II. Názov zmeny navrhovanej činnosti
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku (HVDB) JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 800/1-01 Reaktorovňa.
Celé znenie v priloženom pdf súbore.
viac...

Zverejnené 11.4.2018 -MK-


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Starý Tekov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Starý Tekov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa v tomto rozsahu:
Pán Peter Mertan a manželka Iveta Mertanová, bytom Levice, Kpt. Nálepku 49, požiadali o odpredaj obecného pozemku, v k.ú. Starý Tekov, parc. č. 330/2 – záhrady vo výmere 94 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1 obce Starý Tekov.  
 
Predaj nehnuteľného majetku obce do vlastníctva žiadateľov ako prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje tým, že pozemok užívala pôvodná majiteľka Antónia Švaralová 50 rokov v domnení, že jej celý patrí.  Terajší majiteľ si chce stavať na pozemku rodinný dom a nemá k svojmu pozemku prístup, pretože za parcelou sa nachádza potok. Z tohto dôvodu obec nemá možnosť uvedený pozemok využiť pre svoje účely, preto navrhuje odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí formou predaja z dôvodu hodn ...viac...

Zverejnené 10.4.2018 -MK-


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 23.4.2018

meniny má: Vojtech

Vážení rodičia, milí priatelia základnej školy. Dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Štefana Senčíka v Starom Tekove. (viac informácií po kliknutí na nadpis)

Vážení rodičia, milí priatelia MŠ. Dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb rodičovskému združeniu pri MŠ v Starom Tekove. (viac informácií po kliknutí na nadpis)

Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

webygroup

Úvodná stránka