Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obecný úrad v Starom Tekove v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. a § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní
oznamuje, že občanovi: Miloš Kyseľ,
bola na Obecný úrad, Tekovská 1, Starý Tekov doručená  písomnosť pre menovaného od odosielateľa: Okresný súd Levice, Kalvínske námestie 7, 934 01 Levice.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v  Starom Tekove.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Starý Tekov, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli Oznámenie o mieste uloženia písomnosti, ktoré si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Starom Tekove v úradných hodinách:
pondelok, utorok, štvrtok              08.00 hod. – 12.00 hod.  13.00 hod. – 15.30 hod
streda                                   ...viac...

Zverejnené 18.4.2019 -MK-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v celom katastrálnom území okresu LEVICE
od 17.04.2019 od 08:30 hod. do odvolania
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  z a k a z u j e  najmä:
fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvo ...viac...

Zverejnené 17.4.2019 -MK-


 

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Europarlamentu 2019,  je možné doručiť:
 
v listinnej forme na adresu: Obec Starý Tekov, Tekovská 1,  935 26 Starý Tekov v elektronickej forme na adresu: podatelna@starytekov.sk  
viac...

Zverejnené 9.4.2019 -MK-


 

Informácia pre verejnosť

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:
 
Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
 
e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk
telefón: 037/6549286
 
Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja
Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho sa ...viac...

Zverejnené 8.4.2019 -MK-


 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - verejná vyhláška

Navrhovateľ   : Vranie diely, s.r.o. v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou – konateľkou
                           IČO: 50209582      
so sídlom        : Československej armády 29, 934 01 Levice
a
                        : JUDr. Martina Santusová, (dát. nar. 1.8.1980)
bytom             : Dlhá ulica 59/16, 935 21 Tlmače
 
podal dňa        : 25.2.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely II. etapa“.
 
             Obec Starý Tekov, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), posúdil návrh podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na podklade tohto vydáva stavebný úrad, podľa § 39, § 39a stavebného ...viac...

Zverejnené 8.4.2019 -MK-


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova


webygroup

Úvodná stránka