Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Navrhovateľ   : Obec Starý Tekov v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Štefanom
                           IČO: 00307483
so sídlom        : Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
 
podal dňa        : 20.6.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 
„Rozšírenie inžinierskych sietí“,    
 
ktorej účelom je realizácia rozšírenia inžinierskych sietí pre plánovanú výstavbu rodinných domov v obci Starý Tekov, ul. Krížna, v nasledovnom rozsahu:
Rozšírenie distribučného plynovodu: STL distribučný plynovod – PE 100, SDR 11 - D 50,  dĺžka 80,50 m, Rozšírenie verejného vodovodu: vodovod HDPE 100RC 110 x 6,6 – dĺžky 103,0 m,  
v kat. území: Starý Tekov,          v obci: Starý Tekov,
 
na pozemkoch parc.č.: 158/2, 184/2, 528/1 /stav C-KN/.
 
 
Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.
 
Obec Horná Seč, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 z ...viac...

Zverejnené 21.6.2018 -MK-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien
a predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať 
dňa 26. júna (utorok) o 1800 hod.  na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným
programom:
 
Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a spracovateľa návrhu na uznesenie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 Správa o výsledku z vykonanej kontroly Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Starý Tekov za rok 2017 Návrh záverečného účtu obce Starý Tekov za rok 2017 Žiadosť Mgr. Evy Bukovenovej  o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Nám. SNP 19, Starý Tekov Žiadosť Mgr. Evy Bukovenovej o rozšírenie prenajímaných priestorov lekárne na 110 m2 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Starý Tekov pre DFS Tekovanček Informácia starostu o činnosti obecného úradu Interp ...viac...

Zverejnené 20.6.2018 -MK-


 

Návrh záverečného účtu obce Starý Tekov

OBSAH :
 
Rozpočet obce na rok 2017 Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2017 Tvorba a použitie prostriedkov fondov Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: zriadeným a založeným právnickým osobám štátnemu rozpočtu štátnym fondom rozpočtom iných obcí rozpočtom VÚC    12. Hodnotenie plnenia programov obce
 
viac...

Zverejnené 4.6.2018 -MK-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Starý Tekov na obdobie II. polrok 2018

 V súlade s ustanovením §18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Starom
Tekove na schválenie   
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2018.
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky bude zameraná na kontrolu plnenia úloh v zmysle § 18d zákona o obecnom zriadení. 
                         
Následná kontrolná činnosť
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Kontrola procesu inventarizácie za rok 2017.
Finančná kontrola pokladne ZŠ.
 
Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky 
Vypracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu obce na obdobie 2019-2021.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. 
Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v Obci Starý Tekov. 
Vypracovať správ ...viac...

Zverejnené 22.5.2018 -MK-


 

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: Vybavenie do kuchyne MŠ Starý Tekov (konvektomat s príslušenstvom)
Predmet zákazy: tovary
1. Názov, adresa a kontaktné údaje verejného obstarávateľa:
Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
Miesto predloženia /doručenia ponuky/: PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra
2. Opis
Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác: Obec Starý Tekov, Materská škola, Kováčová 687/10, 93526 Starý Tekov
Stručný opis zákazy:
Konvektomat s príslušenstvom 1 ks, spĺňajúci nasledujúce min. technické požiadavky:
Kapacita: 10xGN 1/1
Príkon: min. 400 V
Funkcie: - horúci vzduch do 300°C, časovač, halogénové osvetlenie komory
 
Celý text výzvy v priloženom pdf súbore.
viac...

Zverejnené 6.2.2018 -MK-


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Obec Starý Tekov bola súčasťou zábavnej show odhaľujúcej krásy slovenského vidieka - Naj dedinka Slovenska.
Video v archíve RTVS si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: www.rtvs.sk

Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

  • Štvrtok3113graphic-icon
  • Piatok199graphic-icon
  • Sobota199graphic-icon
webygroup

Úvodná stránka