Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Oficiálna webová stránka obce

Stavebné povolenie - verejná vyhláškaVytlačiť
 

Žiadateľ          : Vranie diely, s.r.o. v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou – konateľkou

                        IČO: 50209582      

so sídlom        :  Československej armády 29, 934 01 Levice

požiadal dňa    :  12.6.2019 o vydanie stavebného povolenia na líniovú časť stavby: „Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely II. etapa“.

 

Obec Starý Tekov, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona  a v stavebnom  konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol  t a k t o :

 

S T A V B A  

„Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely II. etapa“,

 

ktorej účelom je realizácia technickej infraštruktúry pre plánovanú individuálnu výstavbu rodinných domov /IBV/ v obci Starý Tekov, časť Vranie diely v počte 22 ks rodinných domov v 2. etape výstavby, v nasledovnom rozsahu členenia povoľovanej časti stavby na:

Stavebné objekty:    

 • SO 02.02 – Chodníky – pozdĺž jednotlivých vetiev nových cestných komunikácii je navrhnutý jednostranný chodník o šírke 1,5 m s povrchom zo zámkovej betónovej dlažby,
 • SO 03 – Rozšírenie STL distribučného plynovodu - nový STL distribučný plynovod – z PE 100 RC, SDR 11 - D 50,  celková dĺžka 279,00 m, s napojením na existujúci zdrojový STL plynovod z PE D50, PN 3 situovaný pred pozemkom parc.č. 2151/53 resp. 2151/54,
 • SO 06 – Dažďová kanalizácia – pozostáva z 12 kusov uličných vpustov  s prípojkami a 6  vetiev kanalizačného potrubia, zaústeného do šiestich vsakovacích objektov, ktoré sú vytvorené zo šachiet z betónových skruží DN 1000, so štrkovou výplňou. Dĺžka prípojok PVC DN 150 je spolu 46,2 m, dĺžka kanalizačného potrubia  vetvy D1 až D6 z materiálu PVC DN200 je 12,5 m.
 • SO 09 – Rozvod verejného osvetlenia – nový rozvod verejného osvetlenia /VO/ novovytvorenej ulice zemným káblom typu AYKY-J 4 x 16 mm2 s dĺžkou trasy 288 m, s navrhovanými pozinkovanými oceľovými stožiarmi VO výšky 5 m nad terénom    S1 až S13, v počte 13 ks,
 • SO 11.01-22 – Prípojky kanalizácie – žumpy - osadenie betónovej prefabrikovanej vodotesnej žumpy /12 m3/, s kanalizačnou prípojkou od objektu po zaústenie do žumpy, pre každú novostavbu rodinného domu, v počte 22 ks prípojok,  
 • SO 12.01-22 – Prípojky vodovodu – tvorí potrubie vodovodnej prípojky od napojenia na verejný vodovod, samostatne pre každý rodinný dom. Prípojky sú navrhnuté z potrubia HDPE 32x2,9 končia vodomernou šachtou na pozemku každého RD, pričom sa jedná o 22 ks prípojok,
 • SO 13.01-22 – STL pripojovacie plynovody - nové STL pripojovacie plynovody  /plynové prípojky/,   z PE 100 RC, SDR 11 - D 25,  celková dĺžka 134,00 m, v počte 22 ks, s ukončením hlavným uzáverom plynu /HUP/ guľovým uzáverom DN 20, PN10 s oceľovou zátkou na hranici pozemku budúceho odberného miesta,
 • SO 14.01-22 – Prípojky elektrickej energie – nové elektrické prípojky pre 22 rodinných domov budú vyhotovené káblami NN typu NAYY-J 4 x 16 mm2, od istiacich skríň distribučného rozvodu  číslo skrine č. 65-306, 65-307, 65-308, 65-309, 65-310 po elektromerové rozvádzače RE 1 až RE 22 umiestnené na hraniciach pozemkov s prístupom z ulice, z týchto rozvádzačov sa napoja jednotlivé domové rozvádzače RD1 až RD 22,

 

v kat. území: Starý Tekov,          v obci: Starý Tekov,

 

na pozemkoch parc.č.: 2151/29, 2151/72, 2151/74, 2151/76, 2151/78, 2151/80, 2151/82, 2151/84, 2151/86, 2151/88, 2151/90, 2151/92, 2151/94, 2151/96, 2151/98, 2151/100, 2151/102, 2151/104, 2151/106, 2151/108, 2151/110, 2151/112, 2151/114,  2151/8 /stav C-KN/, 

 

sa podľa § 66 ods. 1, 2, 3 stavebného zákona,  § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

 P O V O Ľ U J E .

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pre navrhovanú stavbu „Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely II. etapa“ vydal Okresný úrad Levice – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LV-PLO-2019/009333-002 dňa 23.5.2019 a pod č. OU-LV-PLO-2019/009536-002 dňa 23.5.2019.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Vyššie uvedená povoľovaná časť stavby  „Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely II. etapa“, bude ako líniová stavba umiestnená v kat. území Starý Tekov, v obci Starý Tekov, na pozemkoch parc.č. 2151/29, 2151/72, 2151/74, 2151/76, 2151/78, 2151/80, 2151/82, 2151/84, 2151/86, 2151/88, 2151/90, 2151/92, 2151/94, 2151/96, 2151/98, 2151/100, 2151/102, 2151/104, 2151/106, 2151/108, 2151/110, 2151/112, 2151/114,  2151/8 /stav C-KN/ tak, ako je to zakreslené v  projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Umiestnenie stavby je určené v územnom rozhodnutí Č.j: 166/2019 zo dňa 8.4.2019 vydaného tunajším stavebným a upresnené v  situačnom výkrese  „Situáciu - Koordinačná“, č.výkresu „A-01“, v M=1:500, vypracovanom  v 05/2019, zodpovedný projektant Ing. arch. Roderik Baltazár, v  situačnom výkrese  „Podrobná situácia – Chodník“, č.výkresu „03“, v M=1:500, vypracovanom  v 05/2019, zodpovedný projektant Ing. Peter Vonš, v  situačnom výkrese  „Celková situácia - Plyn“, č.výkresu „P-01“, v M=1:500, vypracovanom  v 03/2019, zodpovedný projektant Ing. Marián Gulik, v situačnom výkrese  „Situácia – Vodohospodárska časť“, č.výkresu „D-1“, v M=1:500, vypracovanom  v 05/2019, zodpovedný projektant Ing. Jaroslava Vašková,  v situačnom výkrese  „Situácia – Prípojky el. energie“, č.výkresu „E14-1“, vypracovanom  v 05/2019, zodpovedný projektant Ing. Georgína Cigáňová a v situačnom výkrese  „Situácia – Rozvod verejného osvetlenia“, č.výkresu „E09-1“, v M=1:500, vypracovanom  v 05/2019, zodpovedný projektant Ing. Georgína Cigáňová, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal žiadateľ.

Projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní vyhotovil:

 • Átrium Arch., s.r.o., J. Jesenského 770/31, 934 01 Levice, hlavný projektant Ing. arch. Roderik Baltazár.
 • Časť plynoinštalácia: zodpovedný projektant – Ing. Marián Gulik.
 • Časť chodník: zodpovedný projektant – Ing. Peter Vonš.ň
 • Časť zdravotechnika: zodpovedný projektant – Ing. Jaroslava Vašková.
 • Časť elektro + VO: zodpovedný projektant – Ing. Georgína Cigáňová.

 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná a ohrozovaná.

4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 43i stavebného zákona, ustanovenia §§ 48 - 53 stavebného zákona o všeobecnotechnických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušné ustanovenia STN a stavebné výrobky použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností v zmysle § 43f stavebného zákona.

5. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (ďalej len „vhodný stavebný výrobok“). Použité stavebné výrobky musia spĺňať požiadavky Zák. č. 69/2009 Z.z. o stavebných výrobkoch.

6. Stavba bude ukončená najneskoršie do : 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

7. Stavbu sa bude uskutočňovať: dodávateľsky.

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním.

7.1 Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby ( § 62 ods. 1 písm. d)   stavebného zákona).

7.2 Stavbu a jej zmenu môže podľa ust. § 44 ods.1 stavebného zákona  uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na  vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a  vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

8. Podmienky napojenia na inžinierske siete (elektro, plyn, voda, kanalizácia ap.), celkovú infraštruktúru a úprava staveniska:

 • Navrhovaný chodník bude vedený pozdĺž jednotlivých vetiev nových cestných komunikácii jednostranne v šírke 1,5 m,  s povrchom úpravou zo zámkovej betónovej dlažby
 • Navrhovaný STL distribučný plynovod sa napojí na jestvujúci zdrojový verejný STL distribučný plynovod, situovaný pred pozemkom parc.č. 2151/53, resp. 2151/54.
 • Rozvod verejného osvetlenia sa napojí na jestvujúci rozvádzač verejného osvetlenia – RVO umiestnený pri jestvujúcej trafostanici č. TS 0065-015.
 • Elektrické prípojky pre novostavby domov budú vedené z novoosadených istiacich skríň distribučného rozvodu  číslo skrine č. 65-306, 65-307, 65-308, 65-309, 65-310 po elektromerové rozvádzače RE 1 až RE22 umiestnené na hraniciach pozemkov s prístupom z ulice, z týchto rozvádzačov budú napojené jednotlivé domové rozvádzače RD1 až RD 22.
 • Po ukončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu.

9. Podmienky vyplývajúce  z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií:

Stavebník je povinný dodržať:

 1. podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice - štátnej vodnej správy č.: č.: OU-LV-OSZP-2019/005380-Vod/CH zo dňa 6.3.2019.
 2. podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice - štátnej správy odpadového hospodárstva č.: OU-LV-OSZP-2019/005419-002/ODP zo dňa 1.3.2019.
 3. podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice - štátnej správy ochrany prírody a krajiny č.: OU-LV-OSZP-2019/005388 zo dňa 27.2.2019.
 4. podmienky určené v záväznom stanovisku Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Levice č.: OÚ-LV-OCDPK-2019/012747-002 zo dňa 16.7.2019 /záväzné stanovisko k stavebnému konaniu/.
 5. podmienky určené v záväznom stanovisku Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Levice č.: OÚ-LV-OCDPK-2019/005462-004 zo dňa 15.3.2019 /povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1545 v k.ú. Starý Tekov/.
 6. podmienky stanovené v určení použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Levice č.: OÚ-LV-OCDPK-2018/009510-004 zo dňa 2.7.2018.
 7. podmienky stanovené v určení použitia a umiestnenia dočasného a trvalého dopravného značenia Obce Starý Tekov č.: OUST/338/2019 zo dňa 10.6.2019.
 8. podmienky určené v stanovisku Okresného riaditeľstva PZ ODI v Leviciach č.: ORPZ-LV-ODI1-37-089/2019 zo dňa 24.6.2019.
 9. podmienky určené vo vyjadrení Reg. správy a údržby ciest Nitra a.s., Strediska správy a údržby Levice č.: 423/2018 zo dňa 21.1.2019.
 10. podmienky určené v stanovisku Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – odboru dopravy a pozemných komunikácií č.: CS4611/2019 zo dňa 14.1.2019.
 11. podmienky určené v stanovisku Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava zo dňa 4.6.2019 /stanovisko k PD stavby pre stavebné konanie: Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely 2. etapa/.
 12. podmienky určené vo vyjadrení Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., OZ Levice č.: 47918/2019 zo dňa 26.6.2019 a vo vyjadrení č.: 47883/2019 zo dňa 27.6.2019.
 13. podmienky určené vo vyjadrení SPP – distribúcia a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava  č.: TD/PS/0008/2019/Ch zo dňa 28.5.2019.
 14. podmienky určené vo vyjadrení Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava č.: 6611903263 zo dňa 6.2.2019, vrátane Všeobecných podmienok ochrany SEK, ktoré sú súčasťou tohto vyjadrenia.
 15. podmienky určené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Nitre č.: KPUNR-2019/4807-2/6889/PAT zo dňa 28.1.2019.

 

10. N á m i e t k y  účastníkov konania : neboli vznesené.

Účastníci konania:

 1. Vranie diely, s.r.o., Českoslov. Armády 29, 934 01 Levice v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou – konateľkou
 2. JUDr. Martina Santusová, Dlhá ulica 59/16, 935 21 Tlmače-Lipník
 3. Obec Starý Tekov v zastúpení starostom, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
 4. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Starý Tekov, Tekovská 13, Starý Tekov
 5. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 6. BAUrealing s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
 7. Jaroslava Búriová, Andreja Chudobu 754/3, 935 26 Starý Tekov
 8. Peter Šumeraj, Štúrova 402/13, 935 26 Starý Tekov
 9. Mgr. Beáta Sedláková, 935 67 Málaš 33
 10. Tomáš Dulaj, Ľanová 3065/1, 935 05 Levice
 11. Ladislav Hinzellér, Okružná 3, 934 01 Levice
 12. Juraj Benčať, Perecká 28, 934 05 Levice
 13. Zuzana Benčaťová, Hronská 17, 935 26 Starý Tekov
 14. Senci Peter, Hronská 17, 935 26 Starý Tekov
 15. Lucia Senciová, Hronská 17, 935 26 Starý Tekov
 16. MUDr. Eva Nováková, Zd. Nejedlého 2878/61, 934 05 Levice
 17. Peter Kotrusz, M.R.Štefánika 466/41, 934 01 Levice
 18. Veronika Kotruszová, M.R.Štefánika 466/41, 934 01 Levice
 19. Átrium Arch., s.r.o., J. Jesenského 770/31, 934 01 Levice
 20. Ostatní účastníci konania – verejná vyhláška.

 

11.Stavebník je povinný viesť o stavbe jednoduchý stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie dodávateľská organizácia (46d stavebného zákona).

12. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená" s údajmi: stavebník, názov stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začiatok a koniec výstavby, zhotoviteľ stavby (43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona).

13. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby t.j. jej priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby fyzickou osobou alebo organizáciou na túto činnosť oprávnenou.

14. Pred začatím realizácie stavby, je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a v ich ochranných pásmach pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle príslušných STN, zákonov a smerníc.

15. V prípade vzniku odpadov je stavebník povinný  s nimi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení.

16. Stavebníkovi sa v zmysle § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

17. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu stavby príslušný stavebný úrad (§ 76 stavebného zákona).

18. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a účastníkov konania (§70 stavebného zákona).

19. Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. (§100 stavebného zákona).

20. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi (§103 stavebného zákona).

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E   stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba    z a č a t á .

 

O d ô v o d n e n i e

 

            Žiadateľ spoločnosť Vranie diely, s.r.o., so sídlom Českoslov. armády 29, 934 01 Levice v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou, podal dňa 12.6.2019 žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre líniovú časť stavby   „Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra – Vranie diely II. Etapa“. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom dňa 8.4.2019 pod Č.j.: 166/2019. 

Po preskúmaní podania stavebný úrad oznámil dňa 26.6.2019 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, upustil od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona a určil lehotu 7 pracovných dní, v ktorej mohli účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky. Zároveň však boli upozornení na to, že ak v stanovenej lehote neuplatnia svoje námietky a pripomienky, na ich neskoršie podanie stavebný úrad nebude prihliadať. Nakoľko predmetná stavba je líniovou stavbou s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie o začatí stavebného konania doručené jeho účastníkom verejnou vyhláškou. V stanovenej lehote účastníci konania námietky ani pripomienky k  povoleniu stavby neuplatnili.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a  zistil, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s  cieľmi a zámermi územného plánovania obce Starý Tekov. 

Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, ktoré obsahovali pripomienky k povoľovanej stavbe boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Ako podklad pre vydanie stavebného povolenia boli k žiadosti o povolenie stavby doložené vyjadrenia resp. stanoviská od nasledujúcich dotknutých orgánov a organizácií: Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levice, Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Leviciach, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Levice, OR Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Reg. úradu verejného zdravotníctva v Leviciach, Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, SPP distribúcia a.s. Bratislava, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra - OZ Levice, Okresného riaditeľstva PZ Okresný dopravný inšpektorát Levice, Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho Kraja, Reg. správy a údržby ciest Nitra a.s.,  Obce Starý Tekov, Krajského pamiatkového úradu Nitra, upc broadband slovakia s.r.o., Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Starý Tekov, BAUrealing, s.r.o. Bratislava.

            Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písmeno a) stavebného zákona. Vzhľadom k rozsahu objektovej skladby stavby ide zároveň aj o stavbu rozsiahlu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

 

            Odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať na obci Starý Tekov, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

            Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti.

            Podľa prvej hlavy tretej časti správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                                                                                                               Ing. Peter Štefan

            starosta obce

 

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa rozhodnutie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Rozhodnutie vyvesené dňa: .........................          Rozhodnutie zvesené dňa: .........................

 

 

Podpis/pečiatka: ......................                               Podpis/pečiatka: ...................

 

 

Doručí sa účastníkom konania:

 1. Vranie diely, s.r.o., Českoslov. armády 29, 934 01 Levice v zastúpení JUDr. Luciou Santusovou – konateľkou
 2. JUDr. Martina Santusová, Dlhá ulica 59/16, 935 21 Tlmače-Lipník
 3. Obec Starý Tekov v zastúpení starostom, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
 4. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Starý Tekov, Tekovská 13, Starý Tekov
 5. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 6. BAUrealing s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
 7. Jaroslava Búriová, Andreja Chudobu 754/3, 935 26 Starý Tekov
 8. Peter Šumeraj, Štúrova 402/13, 935 26 Starý Tekov
 9. Mgr. Beáta Sedláková, 935 67 Málaš 33
 10. Tomáš Dulaj, Ľanová 3065/1, 935 05 Levice
 11. Ladislav Hinzellér, Okružná 3, 934 01 Levice
 12. Juraj Benčať, Perecká 28, 934 05 Levice
 13. Zuzana Benčaťová, Hronská 17, 935 26 Starý Tekov
 14. Senci Peter, Hronská 17, 935 26 Starý Tekov
 15. Lucia Senciová, Hronská 17, 935 26 Starý Tekov
 16. MUDr. Eva Nováková, Zd. Nejedlého 2878/61, 934 05 Levice
 17. Peter Kotrusz, M.R.Štefánika 466/41, 934 01 Levice
 18. Veronika Kotruszová, M.R.Štefánika 466/41, 934 01 Levice
 19. Átrium Arch., s.r.o., J. Jesenského 770/31, 934 01 Levice
 20. Ostatným verejnou vyhláškou:

Na úradnej tabuli:

       Obce Starý Tekov,  Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

 

 

Na vedomie:

 1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice
 3. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
 4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 5. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice
 6. Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Dopravná 14, 934 03 Levice
 7. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
 8. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice
 9. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7,  934 01 Levice
 10. Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Okresný dopravný inšpektorát, Ľ. Štúra 51, Levice
 11. Reg. správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
 12. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

 
 

Kultúra a šport

16.8. - 19.8.2019   17:00

Dom kultúry Starý Tekov, amfiteáter, ľudový dom

28. ROČNÍK TEKOVSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ TEKOV TANCUJE A SPIEVA

plagat_TFS.jpg

Program:

PIATOK 16.8.2019
20.00 hod. premietanie (česká rozprávka) „Korunní princ“ (Ľudový dom)

SOBOTA 17.8.2019 (amfiteáter)
17.00 hod. Spevácka skupina „Sen“
17.10 hod. Detské hudobné vystúpenie (pod vedením Eriky Beňušovej)
17.15 hod. Pásmo „Na muzike“ DFS Tekovanček a DFS Prvosienka, Réžia: Jakub a Veronika Oťázikoví
19.00 hod. FS Partizán Banská Bystrica, ved. súboru: Martina Polóny-Kovačovičová, ved. tanečnej zložky: Jana Oboňová
Vstupné na program: dospelí 3 € deti od 6 rokov a dôchodcovia 1,50 €

21.00 hod. Hodová batôžková zábava – MO MS Starý Tekov
Do tanca hrá Dušan Tariška s Mariankou Bátovskou
cena 10 € (predpredaj dom kultúry)

NEDEĽA 18.8.2019
11.00 hod. Slávnostná svätá omša v kostole Nanebovzatia Panny Márie

19.00 hod. Koncert Cigánski Diabli (amfiteáter)
(vstupné 6€ dospelí, deti a dôchodcovia 3€)

20.30 hod. Koncert pri kostole - hudobné zoskupenie „INSIMUL FREMI“
(areál kostola Nanebovzatia Panny Márie), Réžia: Mgr. art Frederik Pacala

PONDELOK 19.8.2019 – 18.00 hod.
„Ľudia, divadlo a čas“
Kultúrny program spojení s krstom publikácie „100 rokov divadla v Starom Tekove“
18.30 hod. Divadelná hra „Strašidlo“
Réžia: Mária Jenesová

Sprievodné akcie: Ľudový dom
Amfiteáter: Stánky s občerstvením, maľovanie na tvár
Dom kultúry: Výstava fotografií k 100. výročiu ochotníckeho divadla v Starom Tekove

Zmena programu vyhradená.

Z podujatia bude zverejnený foto a video záznam zverejnený na www.starytekov.sk


 

19.8.2019   18:00

Ľudový dom v Starom Tekove

Kultúrne podujatie „Ľudia, divadlo a čas“

pozvanka_divadlo.jpg

Miestne kultúrne stredisko pri OÚ v Starom Tekove
Vás pozýva na:

Kultúrne podujatie „Ľudia, divadlo a čas“

PROGRAM:

- Zaspieva vám vzácny hosť: ROBO KAZÍK
- Krst publikácie 100 rokov divadla v Starom Tekove, autorka knihy Mária Jenesová
- Odohranie divadelnej hry od Ferka Urbánka STRAŠIDLO


KEDY? 19.8.2019 o 18,00 hod.
KDE? Ľudový dom v Starom Tekove

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

Sprievodné akcie: Podávanie domácich pagáčikov, stánok s občerstvením, predaj suvenírov

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v KD.


 

Oznamy

Africký mor ošípaných – dôležité upozornenieVytlačiť
 

prasa.jpg

V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných od neregistrovaných chovateľov a najmä na nelegálne nákupy z Maďarska a Poľska. Hrozí tu veľké nebezpečenstvo zavlečenia vírusu AMO. Podľa trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov ten kto čo aj z nedbanlivosti spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich zvierat môže sa potrestať podľa § 307 odňatím slobody na 6 mesiacov až do 5 rokov.

Chovatelia sú povinní zaregistrovať chov aj keď chovajú iba jednu ošípanú a každý úhyn nahlásiť na RVPS Levice.


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (19.08.2019 - 25.08.2019)


 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na 2. POLROK 2019: 

07/2019
08.07. plasty, kov
 
08/2019 
09.08. plasty, kov
 
09/2019
05.09. papier
06.09. plasty, kov
10/2019
10.10. plasty, Kov
 
11/2019
11.11. plasty, kov
 
12/2019
05.12. papier
09.12. plasty, kov

 

Prosíme občanov, aby na sklo používali 1100 l zelené nádoby rozmiestnené po obci.

 

separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

MDD 2019

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 
bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 
bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 
bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 
bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 
bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 
bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 
bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 
bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 

 

Ďalšie fotogalérie

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka