Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE STARÝ TEKOV Č. 79/2017 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE V ŠJ PRI ZŠ ŠTEFANA SENČÍKA STARÝ TEKOV od mesiaca január 2018 a ďalšie rokyVytlačiť
 

Obec Starý Tekov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.,z. z 22.5.2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 časť, 4 oddiel § 140 bod č. 9 a 10, navrhuje vydať toto všeobecne záväzné nariadenie obce vo výške príspevku za stravovanie a paušálneho príspevku na režijné náklady v ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov.

   

                                                      ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE

                                                                          §1

 

Toto všeobecne  záväzné nariadenie  upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v ZŠ tým, že  k úhrade nákladov na potraviny sa bude pripočítavať  príspevok na režijné náklady 1 € na mesiac.

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

 

                                                                          Čl.I

 

PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE

                                                                            §2

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2011 zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálneho príspevku na režijné náklady  na výrobu,výdaj jedál a nápojov. Taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom ZŠ a  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach môže školská jedáleň poskytovať stravovanie i cudzím osobám za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a s úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  Pre ZŠ platí v našom zariadení druhé finančné pásmo za jeden obed za jedno dieťa nasledovne:

 

Ročník 1. – 4.             0,95€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

             5. – 9.             1,01€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

 

Dospelí  :                      hodnota  stravného    1,12€ 

                                      +   réžia                          1,36€ 

                               -----------------------------------------

                                Spolu dospelí  stravník      2,48€

Vlastný dospelí stravník :  zamestnanec     hradí 45%, t.j. 1,12€

                                              Zamestnávateľ  hradí 55%, t.j. 1,36€

 

Cudzí dospelí stravník hradí celú výšku 2,48€.

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

   

Čl. II

PRÍSPEVOK  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU  ZA  STRAVOVANIE

SA NEUHRÁDZA

§3

Podľa zákona č. 544/2012 Z.z.  uhrádza za stravu do výšky 1,00€ šát, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží pracovníčke obecného úradu  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.   

 

                                                                             Čl.III

ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIE

                                                                              §4

 

Za stravovanie v ZŠ Štefana Senčíka  Starý Tekov prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa za jeden obed nasledovne:

 

Ročníky 1. – 4.                                           0,95€ + 1,00€ réžia na mesiac

                5. – 9.                                          1,01€ + 1,00€ réžia na mesiac

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca.

  

                                                                  Ú Ć I N N O S Ť

                                                                           §5

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

 

V Starom Tekove, dňa 24.11.2017                                                 Ing. Peter Štefan

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Vyvesené : 27.11.2017

Zvesené :


 
 

Kultúra a šport

17.12.2017   16:00

Dom kultúry Starý Tekov

Vianočná akadémia

vianočná akadémia 2017_web.jpg

Základná škola Štefana Senčíka Vás pozýva na tradičný vianočný program 17. decembra 2017 (nedeľa) o 16:00 do Domu kultúry v Starom Tekove.


 

Stretnutie s Mikulášom 2017

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Koncert skupiny FRAGILE

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Oznamy

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.Vytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VYZÝVA všetkých vlastníkov, nájomvoc alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a inách porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s. tel. č. 037/77763601.


 
 

Všeobecná lekárka pre deti a dorast upozorňujeVytlačiť
 

detská doktorka.jpg

Detská doktorka MUDr. Hajková oznamuje, že  15. 12. 2017 t.j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Nováková na Lipníku v čase od 07:00 do 11:30.


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (11. 12. 2017 - 17. 12. 2017)

11. 12. 2017 - 17. 12. 2017 farske_oznamy.pdf farske_oznamy.pdf (255.8 kB)

 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2017Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

Vážení občania, v roku 2017 sa rozširuje zber triedeného odpadu o nové komodity. Papier bude pravidelne odoberaný spred domácností, a pribudol zber kovov (kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky). Väčšie množstvo železa a kovového odpadu je potrebné zaniesť do zberných surovín v Leviciach. Sklo – tabuľové je potrebné vynášať na zberný dvor!

Na všetok triedený odpad môžete používať priesvitné vrecia.

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok  2017: separovanie.jpg

7/2017 10/2017
20.07.2017 plasty 20.10.2017 sklo
25.07.2017 papier, kovy 26.10.2017 plasty
8/2017    11/2017
17.08.2017 plasty 21.11.2017 papier, kovy
22.08.2017 sklo 23.11.2017 plasty
9/2017    12/2017
19.09.2017 papier, kovy 15.12.2017 sklo
28.09.2017 plasty 21.12.2017 plasty


 

 

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 13.12.2017

meniny má: Lucia

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

Aktuálne voľné pracovné miesta

webygroup

Úvodná stránka