Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE STARÝ TEKOV Č. 79/2017 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE V ŠJ PRI ZŠ ŠTEFANA SENČÍKA STARÝ TEKOV od mesiaca január 2018 a ďalšie rokyVytlačiť
 

Obec Starý Tekov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.,z. z 22.5.2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 časť, 4 oddiel § 140 bod č. 9 a 10, navrhuje vydať toto všeobecne záväzné nariadenie obce vo výške príspevku za stravovanie a paušálneho príspevku na režijné náklady v ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov.

   

                                                      ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE

                                                                          §1

 

Toto všeobecne  záväzné nariadenie  upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v ZŠ tým, že  k úhrade nákladov na potraviny sa bude pripočítavať  príspevok na režijné náklady 1 € na mesiac.

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

 

                                                                          Čl.I

 

PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE

                                                                            §2

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2011 zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálneho príspevku na režijné náklady  na výrobu,výdaj jedál a nápojov. Taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom ZŠ a  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach môže školská jedáleň poskytovať stravovanie i cudzím osobám za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a s úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  Pre ZŠ platí v našom zariadení druhé finančné pásmo za jeden obed za jedno dieťa nasledovne:

 

Ročník 1. – 4.             0,95€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

             5. – 9.             1,01€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

 

Dospelí  :                      hodnota  stravného    1,12€ 

                                      +   réžia                          1,36€ 

                               -----------------------------------------

                                Spolu dospelí  stravník      2,48€

Vlastný dospelí stravník :  zamestnanec     hradí 45%, t.j. 1,12€

                                              Zamestnávateľ  hradí 55%, t.j. 1,36€

 

Cudzí dospelí stravník hradí celú výšku 2,48€.

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

   

Čl. II

PRÍSPEVOK  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU  ZA  STRAVOVANIE

SA NEUHRÁDZA

§3

Podľa zákona č. 544/2012 Z.z.  uhrádza za stravu do výšky 1,00€ šát, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží pracovníčke obecného úradu  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.   

 

                                                                             Čl.III

ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIE

                                                                              §4

 

Za stravovanie v ZŠ Štefana Senčíka  Starý Tekov prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa za jeden obed nasledovne:

 

Ročníky 1. – 4.                                           0,95€ + 1,00€ réžia na mesiac

                5. – 9.                                          1,01€ + 1,00€ réžia na mesiac

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca.

  

                                                                  Ú Ć I N N O S Ť

                                                                           §5

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

 

V Starom Tekove, dňa 24.11.2017                                                 Ing. Peter Štefan

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Vyvesené : 27.11.2017

Zvesené :


 
 

Kultúra a šport

1.12.2018   17:00

Dom kultúry Starý Tekov

Noc divadiel

plagát noc divadiel.jpg

17:00 Neobyčajný príbeh obuvníka Jakuba (Divadlo pod balkónom Banská Bystrica)
Rozprávkový príbeh o obuvníkovi Jakubovi, ktorý zanevrel na celý svet a žije len sám pre seba. Šije topánky a pracuje dlho do noci. Od nikoho dlhé roky nič nedostal. Až raz, ako to už býva, spozná opäť radosť z darčeka, ale nie z toho čo mal dostať on, ale naopak z toho, ktorý môže niekomu darovať. Je to príbeh o dobre, láske, obetavosti a spolupatričnosti.
Účinkujú :Juraj Haviar, Barbora Bušovská

18:15 Peškovci (Divadlo na kolene Častá)
Hru napísala a režíruje réžia Lila Neshodová. Je to rodinná komédia z dedinského prostredia, ktorá poukazuje na pretvárku a závisť v rodine Peškovcov, ktorá vyústi do zápletky, ktorú spôsobí babka, a tak im prejde všetkým cez rozum.
Divadlo na kolene vzniklo v roku 1972, je zamerané na veselohry s dedinskou tematikou. Divadlo sa môže pochváliť hlavne svojou vlastnou tvorbou, divadelné scenáre, réžiu, scénu si divadlo zabezpečuje samo. Súbor počas svojho dlhoročného pôsobenia získal aj mnohé ocenenia či už to bolo za najlepšie herecké výkony, réžiu alebo scénu.

20:00 Manželská poradňa (Celkom malé divadlo)
Pokus o kabaret v spolupráci s hudobným telesom Implantáty voľne
inšpirovaný hrou Daria Fo a Francescou Rame "Otvorené manželstvo"
Premiéra: 14. apríl 2018
Dĺžka predstavenia 70 min.
Prístupnosť predstavenia: odporúčame od 15 do 115 rokov
Účinkujú:
Ria, Antónia, Eurémia, spev / Ria Mészárošová
Peťo, manžel, bicie, spev / Petr Mészároš
klávesy, gitara, spev/ Peter Drmlík
basgitara, spev/ Martin Fojtík
klarinet, saxofón, spev / Viktor Faško
a možno ešte niekto...
Zvuk / Martin Fojtík
Svetlá / Edo Šebian
Kostýmy a scéna / Ria Mészárošová
Úprava, dramaturgia a réžia / Ria a Petr Mészárošovci
Slovo o hre:
V súčasnosti je veľké množstvo párov, ktoré prechádzajú obdobím, keď jeden z partnerov podviedol. Prečo nám nevera spôsobuje najťažšiu ranu v partnerskom vzťahu? Štatisticky podvádzajú ženy aj muži rovnako. Nevera vždy znamená neriešený problém vo vzťahu, najjednoduchšie je nájsť si iný
objekt záujmu. Existuje tzv. Evolučná psychológia, ktorá popisuje neveru ako niečo prirodzené. Sú páry, ktoré majú tzv. otvorené vzťahy, to znamená sú otvorené iným sexuálnym aj emocionálnym vzťahom. Aj tu však musí byť dodržaná dohoda (napr. vyhýbať sa pohlavnému styku s inou osobou v
manželskej posteli a pod.).
Toto je vhodný čas na párové poradenstvo. Párové poradenstvo vám pomôže prestavať váš vzťah. Alebo vám pomôže ujasniť si fakt, že pre vás oboch bude lepšie, ak sa rozídete. V obidvoch prípadoch vám párové poradenstvo pomôže lepšie pochopiť, vyriešiť a zlepšiť partnerské vzťahy. Vitajte preto v manželskej poradni!


 

Tekvicové mestečko

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Oslava 25. výročia ZO JDS v Starom Tekove

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Oznamy

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.sVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

Správa energetických zariadení Stred

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z.  §11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2019. Uvedené sa netýka takých stavov, kde pri nadzemných el. vedeniach je porast alebo konáre vzdialené od vodičov menej ako 2 m. V takýchto prípadoch je orez potrebné vykonať zo strany vlastníka ihneď. V prípade‚ že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná ‚ a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú, a.s. tel. č. +421(0)37-7763601.

 

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok  2018: 

07/2018  10/2018
19.07.2018 plasty  11.10.2018 plasty
20.07.2018 papier, kovy  23.10.2018 sklo
08/2018  11/2018
16.08.2018 plasty  08.11.2018 plasty
21.08.2018 sklo   20.11.2018 papier, kovy
09/2018 12/2018 
13.09.2018 plasty 10.12.2018 plasty
25.09.2018 papier, kovy 23.12.2018 sklo


separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova


dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

  • Nedeľa7-2graphic-icon
  • Pondelok6-1graphic-icon
  • Utorok72graphic-icon
webygroup

Úvodná stránka