Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 

najdedinka.jpg

Obec Starý Tekov bola súčasťou zábavnej show odhaľujúcej krásy slovenského vidieka - Naj dedinka Slovenska.

Video v archíve RTVS si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: www.rtvs.sk


 

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Starý Tekov č. 77/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona

č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa XXX na tomto všeobecne záväznom nariadení

 č. 77/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :

 

§1 Predmet úpravy

1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k obci Starý Tekov elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Starý Tekov voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu právomoci obce Starý Tekov podľa osobitných predpisov.

2. Elektronické služby zabezpečuje obec Starý Tekov prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.

3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Starý Tekov poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

 

§2 Osobitné ustanovenia

1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná  miera autorizácie
a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch obce Starý Tekov vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).

 

§3 Záverečné ustanovenia

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove svojim uznesením č. 77/2017 dňa XXX

2. VZN č.77 /2017 bolo vyvesené dňa 07.11.2017  na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť dňa XXX

 

V obci  Starý Tekov, dňa 07.11.2017


 
 

Vianočná akadémia 2017

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Stretnutie s Mikulášom 2017

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Adventný program

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Oznamy

Termíny vývozu triedeného odpadu na I. polrok 2018Vytlačiť
 

01/2018                                                    04/2018

18.01.2018 plasty                                     23.04.2018 sklo

23.01.2018 papier, kovy                           26.04.2018 plasty 

 

02/2018                                                     05/2018

15.02.2018 plasty                                      18.05.2018  papier, kovy    

20.02.2018 sklo                                         24.05.2018  plasty

 

03/2018                                                     06/2018 

20.03.2018  papier, kovy                           15.06.2018  sklo

23.03.2018  plasty                                     21.06.2018  plasty 


 
 

Zrušenie zubnej ambulancie v Starom TekoveVytlačiť
 

zubár.jpg

MUDr. Budinský oznamuje občanom, že od 1. januára 2018 končí zubná ambulancia v Starom Tekove. Všetci pacienti budú preradení do zubnej ambulancie vo Veľkom Ďure, zároveň im tam budú odoslané aj zdravotné karty.


 
 

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 21.1.2018

meniny má: Vincent

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

Aktuálne voľné pracovné miesta

webygroup

Úvodná stránka