Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

História urbariátu

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE

Urbár z roku 1767

 

História urbariátov sa začala za čias Márie Terézie. V januári 1767 bol vydaný tzv. „milostivý urbár“. Nariadenie Márie Terézie uvádzalo do určitého pomeru dávky a povinnosti poddaného voči jeho zemepánovi s rozsahom pôdy, ktorú užíval. Urbár bola kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní, pracujúci na poliach a lesoch panstiev.
Podľa urbára bol napríklad poddaný hospodáriaci na jednej usadlosti povinný odpracovať pre svojho zemepána 52 dní so záprahom , alebo 104 dní pešo. Želiari s domom boli povinní odpracovať na panskom 18 dní , bez domu 12 dní ročne. Za „domový grunt“ – záhradu a pozemok , na ktorom stál dom platili zemepánovi 1 zlatý ročne. Ďalej boli poddaní povinní odvádzať svojmu zemepánovi deviatok a cirkvi desiatok z úrody, okrem toho rôzne naturálne dávky ( 2 sliepky, 2 kuhútov, 12 vajec a holbu masla a pod.).Také boli podmienky života pred 250 rokmi aj obyvateľov žijúcich na území našej Obce Starý Tekov.
Zásadná zmena v urbárskych pomeroch nastala v roku 1848 v dôsledku revolučných udalostí. Poddaný sa stal z urbárskeho zaviazaného poddaného voči pánom, plným vlastníkom nehnuteľností, ktoré užíval.  V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent, ktorým sa úplne zrušil doterajší urbársky pomer voči zemepánovi, urbárnici sa stali i právnymi vlastníkmi poddanskej pôdy.
Dňa 16. júna 1866 na základe vykonanej komasácie pod č. 1532 bol vykonaný zápis do pozemkovoknižnej vložky ( ďalej len „PKV“ ) číslo 1 k.ú. Starý Tekov 27 parciel prevažne pasienok a lúk spolu o výmere 25 ha 99 á pod B: vlastníci: Bývalí urbariaristi a želiari obce Starý Tekov čo predstavuje súčet všetkých podielov, ktoré vznikli ich prerozdelením na 60 240 podielov. Tieto prerozdelené počty boli zapísané ich vlastníkom do PKV s odvolaním sa na vl.č.1. Pozemky boli v honoch: Krumploviská, Prvý starý Hron, Druhý starý Hron, Čertov kút, Pri Marušovej ( za Hronom), všetky nachádzajúce sa po ľavej strane rieky Hron.

Po znárodnení v roku 1948 sa urbariáty zrušili a vznikli družstvá, ktoré prebrali určitým spôsobom ich model. Dňa 9. mája 1950 pod č.d. 968 podľa odst.4 §-u 3 zák.č.81/1949 Sb.z. SNR a výmeru ONV v Leviciach č. 625 -3/3 – 1950 JRD, bolo vložené vlastnícke právo pre Jednotné roľnícke družstvo v Starom Tekove v podiele 1/1.
Po roku 1989 sa začali vracať majetky podielnikom a vznikali spoločenstvá na historickom základe bývalých urbárnikov, ale nevznikali za účelom podnikania. Dňa 22.12.1993 sa zišli občania našej obce v miestnom KD, kde sa dohodli na spoločnom postupe uplatniť reštitučné právo v zmysle zák.č.187/91 Zb. navrátenia urbárskych
pozemkov ich podielnikov resp. už potenciálnym dedičom. Podľa zákona č. 330/91 Zb.z. svojim uznesením založili Pozemkové spoločenstvo občanov Starého Tekova
Najvyšším orgánom Spoločenstva je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých jeho členov. Boli prijaté uznesenia o registrácii Spoločenstva, uplatnenie reštitúcie u Pozemkového úradu v Leviciach, vypracované Stanovy Spoločenstva a pod. s úlohou zabezpečiť právne doklady k samotnej reštitúcii s podmienkou u 51 % odňatých podielov. A tu nastali problémy so zabezpečením dokladov od jednotlivých oprávnených podielnikov, nakoľko sa jednalo o nízke výmery ( za 143 rokov sa tieto roztrieštili ) čo bolo predmetom nezáujmu predložiť relevantné právne doklady, preukazujúce vlastnícke nároky pre dedičov po  pôvodných vlastníkoch. Na naliehanie pôvodného výboru Spoločenstva  nám doklady o vlastníctve predložilo len 12 podielnikov z celkového počtu 449 dnešných podielnikov. Pôvodný spolok urbariaristov a želiarov  nemal evidenciu  výmery pôdy a menovitý zoznam podielnikov, ako je to uvedené na doklade daňovému úradu zo dňa 26.03.1947 , následkom toho uplatnenie reštitučného nároku bolo značne zdĺhavé a ťažké. Pracným zisťovaním v pozemkovej knihe na Správe katastra v Leviciach a na PD Starý Tekov sme zisťovali v jednotlivých katastrálnych vložkách z dokladov vlastníkov pôdy, ktoré boli predložené PD k uplatneniu nájomného . Rukami členov výboru prešlo 1803 PKV. K tomu bolo potrebné vydokladovať právne doklady o opodstatnenosti vlastníctva z archívnych uznesení Štátneho notárstva v Leviciach, súdov, úmrtných listov , rodných listov a ďalších relevantných dokladov a tak vznikol zoznam pri dodržaní prísnych kritérií, ktorý bol predložený k reštitučnému uplatneniu Pozemkovému úradu Levice.
Okresný úrad v Leviciach dňa 20.07.1998 schválil  pod č.j. 29/1998 dohodu o vydaní nehnuteľností uzavretú dňa 3.3.1995 a 30.12.1995 medzi oprávnenými osobami – spoluvlastníkmi Pozemkového spoločenstva občanov Starého Tekova  v zastúpení : Jozef Šebo, bytom Starý Tekov, Kpt. Nálepku č.6, Mária Kúdeľová, bytom Starý Tekov, Hviezdoslavov rad č. 5 a Jozef Pacala, bytom Starý Tekov, Palárikov rad č. 11 a povinnými osobami a to Poľnohospodárske družstvo Starý Tekov a Poľnohospodárske družstvo Kalná nad Hronom.

Podľa uzavretej dohody sa oprávneným osobám v počte 441 podielnikov priznalo vlastnícke právo a vydali sa tieto pozemky o výmere 31 ha 14 á v katastrálnom území Starý Tekov. Tak sa nám podarilo reštituovať ( navrátiť ) pôvodné rodové starotekovské pozemky ich oprávneným vlastníkom až na 76,35 %. Zoznam oprávnených osôb, ktorý vydal uvedený príslušný úrad bol nedeliteľnou súčasťou predmetného rozhodnutia. Avšak tento zoznam spracovaný OÚ Levice ich softwerom  bol na Správe katastra nezapisateľný, nakoľko obsahoval 32 miestne podiely. Túto neblahú situáciu sme riešili plných 6 rokov počas ktorých bolo PD Starý Tekov v konkurze čo využila správkyňa konkurznej podstaty PD Starý Tekov i napriek rozhodnutiu Okresného súdu v Leviciach, že reštitučné pozemky nesmú byť predmetom exekúcie a Kúpnou zmluvou č. V-5430/2007 zo dňa 03.12.2007 bolo predané firme ANTIS s.r.o. Kuzmányho 8, Žilina v podiele 14249/60240-ín čo predstavuje 7 ha  38 á výmery n nie sú členmi Spoločenstva avšak sú spolupodielnikmi. Jedná sa o podiely ku ktorým nebolo možné predložiť doklady o vlastníctve a zostali na PKV č. 1 vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Starý Tekov. Návrat k pôvodným vlastníkom týchto podielov už žiaľ nie je možný.   

Na razantný zásah úradu Katastrálnej inšpekcie SR v Žiline bol po 6 rokoch od vydania rozhodnutia na Správe katastra založený list vlastníctva číslo 1582 k.ú. Starý Tekov, kde bolo priznané vlastníctvo 441 podielnikom, prevažne oprávneným dedičom pôvodných členov urbariátu.
Pri vybavovaní  bolo prekonané neskutočne veľa problémov, avšak  stálo to zato, pretože keby sme to boli vzdali a tieto pozemky sa dostali do vlastníctva nezainteresovaným podnikateľom , tak my Starotekovenia by sme stratili akýkoľvek prístup k ľavému brehu Hrona a to od Hornej Vŕbiny až za Čertov kút a to by bola pre nás veľmi smutná skutočnosť.
Dňa 5.júna 2009 na zasadnutí valného zhromaždenia  Spoločenstva bolo podľa § 11 zák.č.181/95 Z.z. pretransformované  Spoločenstvo s právnou subjektivitou. Základný majetok Spoločenstva tvoria poľnohospodárske pozemky – orná pôda, trvalé trávne porasty, vodné plochy ostatné plochy, ktoré sú zapísané na Správe katastra v Leviciach na liste vlastníctva číslo 1582 k.ú. Starý Tekov spolu o výmere 31 1492 m2. Bola prijatá Zmluva o založení Pozemkového spoločenstva občanov Starého Tekova súčasťou ktorej sú Stanovy PS občanov Starého Tekova s právnou subjektivitou.
Rozhodnutím Správy katastra v Leviciach č. 15/2010 o schválení  registrácie obnovenej evidencie pozemkov právoplatné dňom 25.08.2010 sa zvýšil majetok Spoločenstva o nehnuteľnosti zapísané na ďalšom liste vlastníctva číslo 1719 o parcely registra „E“ číslo: 772/1 výmera 10 140 m2 – TTP, 772/3  výmera 2670 m2 – TTP, parc.č. 1238/3 výmera 419 m2 – orná pôda. Základný majetok Spoločenstva ku dňu 31.10.2013 je 32 4721 m2.
Nie je to o dosahovaní veľkého zisku, ale o úctivom a dôstojnom  zveľaďovaní pôvodného majetku našich starotekovských predkov

Od 1.mája 2013  nadobudol účinnosť zákon NR SR číslo 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Tento zákon upravuje :

  • vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev,
  • práva, povinnosti a vzájomné vzťahy členov spoločenstva a Slovenského pozemkového fondu,
  • podmienky nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou a s jej podielmi,
  • konanie o zápise spoločenstiev do registra pozemkových spoločenstiev a o zápise zmien údajov,
  • pôsobnosť obvodných lesných úradov pri výkone štátneho dozoru nad spoločenstvami,
  • správne delikty a sankcie.

Tento zákon upravuje aj nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoluvlastníkov, ktorých spoločenstvo zaniklo.

Mária Kúdeľová              
Podpreds. a konat. PS


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka