Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE STARÝ TEKOV

Podporte ŠK Sokol Starý Tekov hlasovaním v súťaži projektov "Pomáhajte s nami" - Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Stačí kliknúť na obrázok - otvorí sa stránka nášho projektu - kliknite na "Hlasovať za tento projekt" - napíšte svoje telefónne číslo - odpíšte kód z prijatej sms.

Názov projektu: Futbal pre deti

Cieľom projektu je zabezpečiť lepšie tréningové podmienky v rámci rozvoja športových aktivít mládeže. Toto chceme dosiahnuť nákupom modernejšieho športového a technického vybavenia.


Stavebné pozemky - Starý Tekov už v predaji!


 

Informácia pre verejnosť o zámere navrhovanej činnosti navrhovateľa Národná diaľničná spoločnosti a.s. Bratislava R1 prepojenie štátna hranica SR/MR

V zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovanej činnosti navrhovateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava „R1 prepojenie štátna hranica SR/MR“.

 

Verejnosť môže podľa § 23 ods. 4 zákona svoje písomné stanovisko k zámeru doručiť príslušnému orgánu MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia informácie o zámere navrhovanej činnosti obcou Starý Tekov podľa § 23 ods. 4 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce.

 

Do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na Obecnom úrade, Tekovská 1, Starý Tekov, počas stránkových hodín a je zverejnený na webovom sídle MŽP SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/r1-prepojenie-statna-hranica-sr-mr

 

Vyvesené: 10.06.2016


 

Pozvánka na zasadanie 24.6.2016

POZVÁNKA

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať

dňa 24. júna 2016 (piatok) o 1700 hod.

na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a spracovateľa návrhu na uznesenie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2015
  5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
  6. Interpelácia poslancov
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

 

Ing. Peter Štefan

starosta obce

Deň matiek 2016

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Deň detí 2016

bez názvu


Autor: Základná škola

bez názvu


Autor: Základná škola

bez názvu


Autor: Základná škola

bez názvu


Autor: Základná škola


 
 

 
 

Zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na chodbe OcÚ. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.

 

 

Termíny vývozu separátov na rok 2016

07.07.2016 /štvrtok/ PLASTY + SKLO

04.08.2016 /štvrtok/ PLASTY + SKLO

05.09.2016 /pondelok/ PLASTY

03.10.2016 /pondelok/ PLASTY + SKLO

10.11.2016 /štvrtok/ PLASTY

08.12.2016 /štvrtok/ PLASTY

Za obsah zodpovedá
obecný úrad

Interaktívna mapa Starého TekovaÚvodná stránka